Lexpera - İçtihat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Karar Tarihi Aç

Sayfa 1 / 912291 ile 25 arasındaki dökümanlar

Yargıtay

22. HD., E. 2017/2043 K. 2017/3824 T. 27.2.2017

Yukarıda mahkemesi, tarihi, esas ve karar numarası yazılı kararın temyiz incelemesi sırasında dosya içerisinde 08.11.2012 tarih ve 2011/353 esas ve 2012/632 karar sayılı asıl dosya ile davacı işçinin şahsi sicil dosyasının bulunduğu dosya ekinin olmadığı tespit edilmiştir.…/…İlgili belge ve dosyalar...

Yargıtay

10. HD., E. 2015/7093 K. 2017/1021 T. 14.2.2017

davanın kabulü • yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

Birleşen dava ise, yersiz aylıkların istirdatı istemine ilişkindir.…/…Mahkemece, asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.…/…Hükmün davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ...…/…Sigortalı...

Yargıtay

18. CD., E. 2015/39717 K. 2017/1007 T. 1.2.2017

SUÇ : İş yeri dokunulmazlığının ihlali…/…Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.…/…Vicdani kan...

Yargıtay

10. HD., E. 2016/15236 K. 2017/465 T. 24.1.2017

davanın açılmamış sayılması • davaya fer'i müdahil olma • hizmet tespiti • zorunlu sigorta

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.…/…Hükmün, feri müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, iş...

Yargıtay

15. CD., E. 2016/4480 K. 2017/380 T. 17.1.2017

sahtecilik ve dolandırıcılık

Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:…/…1)Sanık müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;…/…Sanık müdafiinin yüzüne karşı verilen 23/05/2012 tarihli beraat kara...

Yargıtay

18. CD., E. 2016/5139 K. 2017/1077 T. 1.2.2017

görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.…/…1-Sanığa yükletilen hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kan...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/12332 K. 2017/1296 T. 15.2.2017

hırsızlık • mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi…/…Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin yüzüne karşı 30/12/2013 tarihinde verilen mahkem...

Yargıtay

13. CD., E. 2016/15352 K. 2017/1258 T. 14.2.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271...

Yargıtay

4. CD., E. 2014/13511 K. 2017/884 T. 11.1.2017

tehdit • yaralama

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.…/…Sanığa yükletilen yaralama ve tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin...

Yargıtay

4. CD., E. 2014/51852 K. 2017/5248 T. 22.2.2017

tehdit

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.…/…Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre ya...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/12100 K. 2017/1068 T. 3.5.2017

nitelikli yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Olayın gece sayılan 21.00 sıralarında gerçekleştiği anlaşılmasına rağmen; sanık hakkında nitelikli yağma yerine basit yağma suçundan hüküm kurulması, aleyhe temyiz olmadığınd...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/12096 K. 2017/1069 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü resmi gazetede yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/110 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infa...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/12104 K. 2017/1070 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…CMK'nun 232/2-b maddesi uyarınca şikayetçi olmayan ve davaya katılma talebi bulunmayan mağdur ... gerekçeli karar başlığına yazılmamış ise de; bu husus mahallinde giderilmesi...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/11904 K. 2017/1071 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü resmi gazetede yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/110 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infa...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/11885 K. 2017/1072 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/110 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının inf...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/11856 K. 2017/1074 T. 3.5.2017

yağma

HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması…/…Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…I-Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına yönelik temyiz itirazlarının incel...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/11646 K. 2017/1076 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Gerekçeli karar başlığında 05.05.2005 olan suç tarihinin 18.10.2006-21.05.2005 olarak yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak değerlendirilmiştir.…/…TCK'...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/11871 K. 2017/1077 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü resmi gazetede yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/110 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infa...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/12119 K. 2017/1078 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun ...

Yargıtay

6. CD., E. 2014/12105 K. 2017/1079 T. 3.5.2017

yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Müşteki beyanı ve dosya kapsamına göre; Olayın gece sayılan zaman diliminde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği açıklığa kavuşturulmadan, eksik inceleme ile basit yağma suç...

Yargıtay

5. HD., E. 2017/26841 K. 2017/11903 T. 27.4.2017

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20/01/2017 tarih ve 1 sayılı Kararı ile 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararların t...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/16431 K. 2017/4711 T. 27.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…1-Dosya içeriğine göre sanığın yüklenen suçu işlediğine dair tek delilin müştekiye fotokopi fotoğraf üzerinden yaptırılan tahmine dayalı teşhis işlemi olduğu ve bu teşhis işleminin de olay üzerinden iki ...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/16569 K. 2017/4727 T. 27.4.2017

etkin pişmanlık • hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nit...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/16585 K. 2017/4737 T. 27.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Sanığın misafir olarak gittiği katılanların evinde yatak odalarına girerek toplamda ... gram civarı altın çaldığı, çalınan altınların değerinin ...…/…TL civarı olduğu anlaşılan olayda; hırsızlık suçuna konu eşyan...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/16549 K. 2017/4739 T. 27.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nit...

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 91229Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.