Lexpera - İçtihat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Karar Tarihi Aç

Sayfa 1 / 934571 ile 25 arasındaki dökümanlar

Yargıtay

22. HD., E. 2017/2043 K. 2017/3824 T. 27.2.2017

Yukarıda mahkemesi, tarihi, esas ve karar numarası yazılı kararın temyiz incelemesi sırasında dosya içerisinde 08.11.2012 tarih ve 2011/353 esas ve 2012/632 karar sayılı asıl dosya ile davacı işçinin şahsi sicil dosyasının bulunduğu dosya ekinin olmadığı tespit edilmiştir.…/…İlgili belge ve dosyalar...

Yargıtay

10. HD., E. 2015/7093 K. 2017/1021 T. 14.2.2017

davanın kabulü • yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

Birleşen dava ise, yersiz aylıkların istirdatı istemine ilişkindir.…/…Mahkemece, asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.…/…Hükmün davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ...…/…Sigortalı...

Yargıtay

18. CD., E. 2015/39717 K. 2017/1007 T. 1.2.2017

SUÇ : İş yeri dokunulmazlığının ihlali…/…Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.…/…Vicdani kan...

Yargıtay

10. HD., E. 2016/15236 K. 2017/465 T. 24.1.2017

davanın açılmamış sayılması • davaya fer'i müdahil olma • hizmet tespiti • zorunlu sigorta

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.…/…Hükmün, feri müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, iş...

Yargıtay

15. CD., E. 2016/4480 K. 2017/380 T. 17.1.2017

sahtecilik ve dolandırıcılık

Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:…/…1)Sanık müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;…/…Sanık müdafiinin yüzüne karşı verilen 23/05/2012 tarihli beraat kara...

Yargıtay

18. CD., E. 2016/5139 K. 2017/1077 T. 1.2.2017

görevi yaptırmamak için direnme • hak yoksunluğu • hakaret • tehdit

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.…/…1-Sanığa yükletilen hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kan...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/12332 K. 2017/1296 T. 15.2.2017

hırsızlık • mala zarar verme • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi…/…Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin yüzüne karşı 30/12/2013 tarihinde verilen mahkem...

Yargıtay

13. CD., E. 2016/15352 K. 2017/1258 T. 14.2.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271...

Yargıtay

4. CD., E. 2014/13511 K. 2017/884 T. 11.1.2017

tehdit • yaralama

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:…/…Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.…/…Sanığa yükletilen yaralama ve tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin...

AyM

2. B., B. 2014/804 T. 08.06.2017

AyM

GK, E. 2017/28 K. 2017/107, T. 31.5.2017

Yargıtay

10. CD., E. 2016/139 K. 2017/2102 T. 29.5.2017

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyu...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2475 K. 2017/2967 T. 29.5.2017

tapu iptali

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; kadastro öncesi nedene dayalı tapu iptali tescil istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2464 K. 2017/2968 T. 29.5.2017

tapu iptali

MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ…/…Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; muhtesattan ve mirasçılıktan kaynaklanan kişisel hakka dayalı tapu iptali tescil istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen ...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2462 K. 2017/2969 T. 29.5.2017

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; meraya elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairele...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2482 K. 2017/2971 T. 29.5.2017

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren ...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2493 K. 2017/2972 T. 29.5.2017

tapu iptali

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; orman iddiasına dayalı tapu iptali tescil istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2451 K. 2017/2973 T. 29.5.2017

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; 6831 Sayılı Kanununun 2/B maddesi kapsamında kalan taşınmazda zilyetlik şerhinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede...

Yargıtay

1. HD., E. 2017/2487 K. 2017/2970 T. 29.5.2017

mirasçılık belgesi

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.…/…Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren hukuk daire...

Yargıtay

15. HD., E. 2016/700 K. 2017/2235 T. 24.5.2017

eksik inceleme • eser sözleşmesi • götürü bedel • inşaat sözleşmesi • kısmi kabul • yemin delili

Mahkemece ... yönünden açılan davanın husumet nedeniyle reddine, ... hakkındaki davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.…/…Davacı, davasında sözleşme kapsamındaki işleri yaptığı gibi sözleşme dışı imalâtlar yaptığını da ileri sürerek bunların bedelini talep...

Yargıtay

16. HD., E. 2017/1305 K. 2017/3609 T. 24.5.2017

tapu iptali

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ…/…Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... tarafından inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:…/…Yarg...

Yargıtay

16. HD., E. 2017/1409 K. 2017/3610 T. 24.5.2017

tapu iptali

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ…/…DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL…/…Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi Hazine ...

Yargıtay

16. HD., E. 2017/1410 K. 2017/3611 T. 24.5.2017

MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ…/…DAVA TÜRÜ : KADASTRO…/…Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... tarafından süresinde...

Yargıtay

HGK., E. 2017/2101 K. 2017/959 T. 24.5.2017

direnme kararı

02.12.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373. maddesinin 5.fıkrası “İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen da...

Yargıtay

16. HD., E. 2017/196 K. 2017/3571 T. 23.5.2017

bilirkişi raporu • tapu iptali

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz edenlerden ... vekili Avukat ... ve Hazine vekili Avukat ... geldiler.…/…Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu.…/…Mahalle...

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 93457Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.