Lexpera - Örnekler

Sort

Sırala: Başlık Aç

Sayfa 1 / 261 ile 25 arasındaki dökümanlar

SÖZLEŞME

ADSL Abonman Sözleşmesi

ADSL abonesi olmak için müracaat eden ................................. ile ..... A.Ş. adına Müdürlüğümüz arasında iş bu Sözleşme ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 1- Aboneliğin Erişim Adresi:

SÖZLEŞME

Abonelik Bedeli Tahsilatına Aracılık Yapılması Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................ ile merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında ......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

SÖZLEŞME

Abonelik Sözleşmesi - I

Bu ABONELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi ................................ olan ..................... Şirketi (“Şirket”) ile yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi ............................................... olan ............................................... (“Abone”) arasında yapılmıştır.

SÖZLEŞME

Abonelik Sözleşmesi - II (Cep Telefonu)

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz. Faturalı Hat ... Faturasız Hat ... Tarife Kodu/İsmi .............../...... Seçilen No:...............

SÖZLEŞME

Acentelik Sözleşmesi - I

Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)

SÖZLEŞME

Acentelik Sözleşmesi - II (Münhasır Yetkili)

Bir tarafta; …………… “ ………………………………..adresinde işyeri bulunan ………………. –ki bundan böyle bu sözleşmede ……………olarak anılacaktır– ile; diğer tarafta ……………………………………….adresinde iş yeri bulunan ………………………….. –ki bundan sonra ……………..olarak anılacaktır–“ arasında bir acentelik sözleşmesi akdedilmiştir.

SÖZLEŞME

Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik)

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

SÖZLEŞME

Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri)

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME

Acil Yardım Ambulansı Hizmet Sözleşmesi

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi ile ilgili 11.01.1999 tarih ve 356 sayılı genelgeleri doğrultusunda açılacak özel sağlık kuruluşlarına ve özel yataklı tedavi kurumlarına başvuran ve acil nakli gereken hastaların ……….. İl sınırları içerisindeki yataklı tedavi kurumlarına sevkini kapsar.

SÖZLEŞME

Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile Dr. ……… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

SÖZLEŞME

Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesi

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile … arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Sağlığı Elemanını, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

SÖZLEŞME

Ajans Hizmet Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 a) ……………………………………………………..
 (İş bu sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır.) ………………………………………………………… b) ……………………………………………………..
 (İş bu sözleşmede kısaca AJANS olarak anılacaktır.) …………………………………………………………

SÖZLEŞME

Akreditif Sözleşmesi

....... BANK Merkez Şube Alacak Olan: .................................... ..........- ABD Doları Telgraflar: “.........” Telex :............... Tarih: ......., .../.../.... BUGÜNKÜ TARİHLİ TELEKSİMİZİN TEYİDİ OLARAK

SÖZLEŞME

Alacağın Temliki Sözleşmesi

Bir taraftan ………………………………… adresinde mukim ………………………… A.Ş. ile diğer taraftan ....................................... adresinde mukim ................................... aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir alacağın temliki sözleşmesi imzalamışlardır.

SÖZLEŞME

Alan Adı Kullanıcı Sözleşmesi (Sadece .com, .net, .org için)

Giriş MADDE 1 Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Sizin (www.......................Com) Alan Adı Kayıt servislerinden yararlanmanız ve bu alan adı için kaydınızın yapılması hüküm ve şartlarını belirler. Kayıt sürecini tamamlamak için, bu sözleşmenin tüm maddelerini okumanız, anlayıp kabul etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bu, ücretlendirme politikası, Anlaşmazlık politikası ve www...................com tarafından açıklanmış veya açıklanabilecek tüm hüküm ve şartları kapsamaktadır. Bu sözleşme, ŞİRKET tarafından onaylandığı takdirde geçerli olacaktır. ŞİRKET ile ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) arasında yapılan bir sözleşme uyarınca (“ICANN Sözleşmesi”) ICANN tarafından onaylanmış bir alan adı sağlayıcısıdır. Bilmelisiniz ki, ŞİRKET bu sözleşmeyi ICANN sözleşmesi veya benzeri sözleşmelere uygunluk için değiştirme hakkına sahiptir.

SÖZLEŞME

Alkış Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 1.1. ..................................................................................adresinde mukim ........................................ (bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

SÖZLEŞME

Alt Kiralamaya İzin Verme Sözleşmesi

İşbu sözleşme .../.../20.. tarihinde ........................................................ adresinde mukim .......................... (bundan sonra EV SAHİBİ olarak anılacaktır) ile ........................................................................ adresinde mukim ...............................( bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında ..../.../.... - ...../..../..... tarihlerinde geçerli olmak üzere yapılmış olan kira sözleşmesindeki EV SAHİBİNE ait ............................................................ adresindeki taşınmazı içermek üzere imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞME

Alt Lisans Sözleşmesi - I

Genel Merkezi .................... adresinde bulunan, ...................... anonim şirket (buradan itibaren “Alt lisans Veren”) ile; Genel Merkezi .................... adresinde bulunan, ...................... anonim şirket (buradan itibaren “Alt-lisans Veren”)

SÖZLEŞME

Alt Lisans Sözleşmesi - II

(A) Lisans Veren, sözleşme konusu filmin 3. kişilere devir haklarını kapsar şekilde (aşağıda tanımlanan) bu sözleşmeye konu olan mali hakların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmak üzere süre ile sayı sınırlaması olmaksızın münhasır Lisans sahibidir.

SÖZLEŞME

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi - II

BU SÖZLEŞME (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, (1) kayıtlı işyeri ........................................................... adresinde bulunan ....................... Şirketi (“Şirket”); ile

SÖZLEŞME

Alt Taşıma Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 Bu sözleşme bir yanda ............................................................ adresinde mukim........................................(bundan sonra TAŞIYAN olarak anılacaktır) İle

SÖZLEŞME

Alt Yayımcılık Sözleşmesi

......................... yasalarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, işyeri ..........................................................adresinde bulunan,.......................................tarafından temsil edilen .................................... (bundan böyle A ŞİRKETİ diye anılacaktır) ile, ..................... yasalarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, işyeri ................................................................................................. adresinde bulunan ........................................ tarafından temsil edilen ................................ (bundan böyle B ŞİRKETİ diye anılacaktır) arasında akdedilen ............... tarihli Sözleşmedir.

SÖZLEŞME

Alt İşletme Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 1.1. ............................................................... 
 Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. Adres:……………………………………………..
 1.2. ...............................................................

SÖZLEŞME

Alt İşveren Tip Sözleşmesi

İşbu ………. sözleşmesi …….. (bundan böyle ASIL İŞVEREN olarak anılacaktır) ile ……………….arasında (bundan böyle ALT İŞVEREN olarak anılacaktır) 4857 Sayılı İş Kanunu ve Alt İşverenlik Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde ve aşağıda belirlenen şartlarla akdedilmiştir.

SÖZLEŞME

Altın Üretme Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 A - .............................................................. B - .............................................................
 Konu MADDE 2 İşbu sözleşme ...........’ın firması aracılığı ile ..............’den kıymetli maden (Altın, Gümüş, vb.) tedarik etmesi,toplatması ve ithali ile ilgili genel şartları düzenler.

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 26Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.