S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 30.871

7
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

8
6. Daire, 194/443, T. 16.3.2017 · Sayıştay

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

9
10
11. HD., E. 2015/14870 K. 2017/1141 T. 28.2.2017 · Yargıtay

acentelik sözleşmesi • haklı neden • haksız fesih • iadeli taahhütlü mektup • portföy tazminatı

11
12. HD., E. 2016/9179 K. 2017/791 T. 25.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • düzenlenme tarihi • eksik inceleme • kambiyo senetleri • poliçe • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi • senet üzerinde yapılan tahrifat

12
12. HD., E. 2016/8864 K. 2017/594 T. 18.1.2017 · Yargıtay

bonoda düzenlenme yeri • kambiyo senetleri • keşideci • ödeme yeri • ticari iş • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme

25
11. HD., E. 2018/1219 K. 2019/1474 T. 25.2.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • konkordato • şirketin iflası • tahkim şartı • genel kurul kararının iptali talebi • hile • hisse devri • iflâs idaresi • iflasın kaldırılması • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • kooperatif • müflis • cevap dilekçesi • hakemlerin seçimi • müdahalenin men'i • tahkim • tahkim yargılaması

30
CGK., E. 2018/427 K. 2018/517 T. 8.11.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kamu güvenine karşı suçlar • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

31
11. HD., E. 2016/9859 K. 2018/3314 T. 8.5.2018 · Yargıtay

cari hesap • sözleşmenin sona ermesi • fatura • taşıma sözleşmesi • karşı dava

34
11. HD., E. 2016/4671 K. 2017/2423 T. 25.4.2017 · Yargıtay

ciro • kıymetli evrakın iptali

36
13. HD., E. 2016/26918 K. 2017/4770 T. 19.4.2017 · Yargıtay

amortisman bedeli • görevsizlik kararı • menfi zarar • zarar tazmini

38
11. HD., E. 2016/1399 K. 2017/2049 T. 11.4.2017 · Yargıtay

senetle ispat zorunluluğu • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • havale ödeyicisi • misli eşya • mükerrer ödeme

39
20. HD., E. 2017/5410 K. 2017/2748 T. 3.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • iş bölümü itirazı • ticari işletme

40
17. HD., E. 2014/20038 K. 2017/3190 T. 27.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • poliçe • riziko • rücuan tazminat • tazminat davası • ticari iş

41
17. HD., E. 2014/19275 K. 2017/3135 T. 23.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • karşı dava • poliçe • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • ticari işletme

42
11. CD., E. 2016/11909 K. 2017/2093 T. 22.3.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

43
HGK., E. 2017/83 K. 2017/540 T. 22.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • direnme kararı • eksik inceleme • hasar bedeli • mücbir sebep • sigorta poliçesi • zıya

44
20. HD., E. 2017/5043 K. 2017/2180 T. 20.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • rücuan tazminat • sigorta poliçesi • tazminat davası • ticari işletme

45
11. HD., E. 2016/2751 K. 2017/1589 T. 16.3.2017 · Yargıtay

acente • cezai şart • cezai şart talebi • davanın kabulü • iş sözleşmesi • kısmi butlan • rekabet yasağı anlaşması • rekabet yasağı sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü • ticari hüküm • ticari iş • zıya

46
13. HD., E. 2015/39082 K. 2017/3247 T. 15.3.2017 · Yargıtay

bono • cezai şart • ciro • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • keşideci • menfi tespit • resmi şekil • satış vaadi sözleşmesi • tespit davası

47
11. HD., E. 2015/13744 K. 2017/1501 T. 14.3.2017 · Yargıtay

bilgi alma ve inceleme hakkı • bilgi edinme hakkı • olağan genel kurul toplantısı • ticari defter • yönetim kurulu

48
9. HD., E. 2015/12479 K. 2017/2886 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • birlikte müteselsil kefil • borç ikrarı • davanın kabulü • dolandırıcılık • fatura • kesin süre • ticari defter

49
11. HD., E. 2016/2205 K. 2017/1165 T. 28.2.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı • poliçe • sigorta bedeli • sigorta mukavelesi

50
11. HD., E. 2016/1721 K. 2017/1055 T. 23.2.2017 · Yargıtay

finansal tablolar

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: