S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 4.470

1
Modern Devlet ve Uyuşturucu ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme · Makaleler

Sezgin Seymen Çebi / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

2
Yabancı Ülke Ceza Mahkemelerince Verilmiş Mahkumiyet Kararlarının Hak Yoksunlukları Bakımından Türk Hukukundaki Değeri · Makaleler

Hasan Elmelıca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

4
Fiili Taksim Halinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Yönündeki Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi · Makaleler

Ş.Barış Özçelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

5
İrtikap ve Rüşvet Suçları Bakımından İcbar Karinesinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi · Makaleler

Recep Kahraman / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

6
Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik Suçu · Makaleler

Tayfun Gün / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

7
İnancını Açıklamama Hakkı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki Din Hanesi · Makaleler

Berke Özenç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

10
Bir Anglo-Amerikan Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın 'Punitive Damages' Bazı Türk Hukuku Müesseseleri ile Mukayesesi · Makaleler

M. Tarık Güleryüz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

11
Önalım Hakkından Feragat ve Hakkı Kullanmaktan Vazgeçme · Makaleler

Pınar Altıok Ormancı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

12
Borca Katılma Sözleşmesi · Makaleler

Hasibe Sena Akkışla / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

13
Avrupa Ülkelerinde Geri Çağırma Hakkı · Makaleler

Gonca Erol / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2019, Sayı 141

14
Coğrafi İşarete Tecavüz Niteliği Taşıyan Bazı Fiiller Hakkında - Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Bir Değerlendirme · Makaleler

Burçak Yıldız / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2019, Cilt 10, Sayı 1

16
Sigortacılıkta Yeni Bir Yaklaşım: Katılım Sigortacılığı · Makaleler

Serdar Demirci / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2019, Cilt 10, Sayı 1

17
Yeni Anayasa ve Yeni Devlet Yapılanması · Makaleler

Oğuz Oyan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

18
Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Hukuk Düzenlemeleri – Elektrik Sektörü · Makaleler

Özlem Kızıl Voyvoda, Ebru Voyvoda / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

19
Manzaralar’daki Burjuvalar: Nâzım Hikmet’in Kaleminden Türkiye Burjuvalarının Dünyası · Makaleler

Gökhan Atılgan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

20
Esnek ve Güvencesiz Çalışma Bağlamında Türkiye’de Araştırma Görevlisi Olmak · Makaleler

Hasan Bakır, Erdal Eroğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

21
Cumhuriyetimizin İlk Sanayi Sayımı 1927: “Bir Hesaplaşma Hazırlığı” · Makaleler

Serdar Şahinkaya / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

23
Türkiye’de Emeğin Değişen Payı ve Gelir Dağılımı · Makaleler

Anıl Duman / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

24
Küreselleşme, Servet Eşitsizliği ve Demokrasi Üçgeni Üzerine · Makaleler

Ziya Öniş / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

26
Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü · Makaleler

Pınar Bedirhanoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

27
Crises, Restructuring and The Legitimacy of Capitalism · Makaleler

C.P. Chandrasekhar / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

28
Sermeye Hareketleri ve Türkiye’nin Beş Krizi · Makaleler

Korkut Boratav / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

29
2000’li Yıllarda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumu · Makaleler

Özgür Orhangazi / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

31
Küreselleşme, Kriz ve Borçlanma: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz · Makaleler

Ömer Faruk Çolak / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

32
Darbe, Dayanışma ve Direniş: 1980 Dönemi Avrupa Sendikal Hareketi ve DİSK İlişkileri · Makaleler

Ceyhun Güler / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

33
Uzun Durgunluk ya da Yapısal Kriz: Kriz İktidarının Krizine Dair Gözlemler · Makaleler

Serdal Bahçe / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

34
Sorgulayıcı Veri Çözümlemesine Bir Örnek: İllere Göre İşsizlik Oranları, 2008-2013 · Makaleler

Ümit Şenesen / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

35
Türkiye’de Genç İstihdamının Bölgesel ve Etnik Değişimi (2012-2016) · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

36
Sanayide Otomasyon ve Kadın Emeği · Makaleler

Gül Yücel / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

37
Estimation of the Market Value of the Unpaid Work in Turkey and a Comparison to the EU Economies · Makaleler

Umut Gündüz, İpek İlkkaracan / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

38
Zonguldak Havzasında İşçi Hareketleri ve 1990-1991 Büyük Madenci Grevi · Makaleler

Mehmet Attila Güler / Çalışma ve Toplum, Ocak 2019, Sayı 60

39
Mahkeme Kararına Dayanmayan Ad ve Soyadı Değişiklikleri (Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 Hükmüne Bir Bakış) · Makaleler

Arif Barış Özbilen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

40
Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu · Makaleler

Yakup Korkmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

41
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası · Makaleler

Seyhan Selçuk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

42
Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümleri · Makaleler

Ayşegül Kula / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

44
'Alternatif' Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu (Arabuluculuk) Aracılığıyla 'Alternatif' İş Hukukuna Doğru · Makaleler

Kadriye Bakırcı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

45
Modern Hukukun Belirlenmesi Serüveni Üzerine Bir Deneme · Makaleler

Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

46
Zararın Birliği İlkesi ve Sonuçları · Makaleler

İbrahim Gül / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

47
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun İşverene Rücu Hakkı · Makaleler

Özgür Oğuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

49
İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Giderilmesi · Makaleler

Mehmet Karaaslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

50
TFF Tahkim Kurulu Yargılamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Fatih Gündoğdu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2019, Sayı 140

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.