Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§1. GENEL OLARAK

5.1

Kıta Avrupası hukuk sisteminde zarar miktarı, daima tazminatın üst sınırını oluşturur, belirlenecek tazminat zarar miktarını aşamaz(1). Öncelikle zararın belirlenmesinin (BK m. 50) nedeni de budur, zira üst sınır bulunmadan zararın taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı belirlenemez. Zararın belirlenmesi aşamasından sonra, sorumluluğun paylaştırıldığı ve zararın ortaya çıkmasına etki eden olayların birlikte değerlendirildiği “tazminatın belirlenmesi” aşamasına geçilir. Türk-İsviçre hukukunda tazminatın belirlenmesi noktasında hâkime geniş bir takdir hakkı tanınmıştır(2). Bununla birlikte hâkime tanınan bu takdir hakkı keyfi kararların alınması imkânı olarak da anlaşılmamalı, yorumlar bu yönde yapılmamalıdır. Hâkim zarar görene olduğu kadar zarar verene de eşit mesafede durmalı, Sayfa 483 hukuk güvenliğini zedelememeli, zarar gören ile zarar veren arasındaki ilişkinin bir borç ilişkisi olduğunu unutmamalıdır. Bu nedenle tazminatın belirlendiği aşamada sadece “hakkaniyet” gerektirdiği için keyfi değerlendirmelerde bulunulamaz. Hâkim, tazmin edilebilir zararı belirlerken zarara neden olan olayları, zarar görenin ve zarar verenin davranışlarının zararın ortaya çıkışına ne derece elverişli olduğunu tespit edecektir(3).

Beşinci Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
§2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ