Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. HUKUKA AYKIRI FİİL VE HUKUKA AYKIRILIK

BK m. 49- (A. Sorumluluk I. Genel olarak) (1) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Özel Kaynakça

Abik, Yıldız: “Normun Koruma Amacı Teorisi”, AÜHFD 2010, C. 59, S. 3, s. 345 vd.; Barlas, Nami: “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C.I, İstanbul, 2010, s. 415 vd.; Başalp, Nilgün: “Haksız Fiil Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin İleri Sürülen Klasik Teoriler Hakkında Bazı Düşünceler ve Eleştiriler”, GÜHFD, 2019/1, s. 293 vd.; Başoğlu, Başak: Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk, Sayfa 85 İstanbul, 2016; Buz, Vedat: “Aynı Şahsın Farklı Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu: TBK m. 60 Üzerine Düşünceler”, [Kıs. TBK m. 60], BATİDER 2013 C. XXIX, S. 2, s. 19 vd.; Cayot, Mathilde: Le préjudice économique pur, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2017; Çağlayan Aksoy, Pınar: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, İstanbul, 2016; Çakırca, Seda İrem: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, İstanbul, 2012; Çekin, Mesut Serdar: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu, İstanbul, 2016; Eren, Fikret: “Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi”, Prof. Dr. Murat Koloğlu’ya 80. Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 460 vd.; İnceoğlu Murat/ Kurtulan, Gökçe: “TBK m. 71/4 Hükmüne Alternatif Çözüm: Örtülü Boşluk”, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. II, İstanbul, 2016, s. 45 vd.; Kaneti, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul, 2007; Kapancı, Kadir Berk: Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini, İstanbul, 2016; Katoğlu, Tuğrul: Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, 2003; Kırca, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara, 2004; Kurtulan, Gökçe: “Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru”, MÜHF-HAD 2017, C. 23, S.1, s. 465 vd.; Lacroix, Mariève: “La Relativité Aquilienne en Droit de la Responsabilité Civile - Analyse Comparée des Systèmes Germanique, Canadien et Québécois”, McGill Law Journal - Revue de droit de McGill 2013 (59:2), s. 426 vd.; Morin, Ariane: “Le comportement contraire au principe de la bonne foi au sens de l’article 46 alinéa 2 de l’Avant-projet de loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité”, La réforme du droit de la responsabilité civile, (Ed. Foex Bénédict, Werro Franz), Schulthess, 2004, s. 61 vd.; Müller/Christoph, Riske, Olivier: “Commentaire critique de l’article 46 OR/CO 2020 – plaidoyer en faveur de l’illicéité”, REAS 2014 s. 119 vd.; Özçelik, Nesli Şen: “Salt Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Tazmin Edilebilirliği”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 413 vd.; Paksoy, Meliha Sermin: Sözleşmeyi İhlâle Yöneltme, İstanbul, 2018; Slim, Hadi:“Approche comparative de la faute dans la responsabilité civile extra-contractuelle”, RCA juin 2003, s. 59 vd.; Ulusan, İlhan: Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, 2. Bası, İstanbul, 2012; Tandoğan, Haluk: “Hukuka Aykırılık Bağı” Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul, 1980, s. 5 vd.; Tandoğan, Haluk: Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara, 1963.

V. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNESİ
I. GENEL OLARAK