Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 150

B. AHLAKA AYKIRILIK KAVRAMI

Özel Kaynakça

Badur, Emel/Turan-Başara, Gamze: “Aile Hukukunda Sadakat Yükümlülüğü ve İhlâlinden Kaynaklanan Manevî Tazminat İstemi”, AÜHFD 2016, C. 65, S. 1, s. 101 vd.; Çetiner, Bilgehan: “Aldatılmış Eş Manevi Tazminat Talep Edebilir mi?” Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. I, İstanbul, 2016, s. 513 vd.; Demircioğlu, Reyhan: “Aldatılan Eş Tarafından Üçüncü Kişiye Yöneltilen Manevî Tazminat Taleplerinde Hukuka Aykırılık Unsuru”, AÜHFD 2016, C. 65, S. 3, s. 687 vd.; Kurt, L. Müjde: “Aldatılan Eşin Eşinin İlişki Kurduğu Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Edip Edemeyeceği Meselesi”, AÜHFD 2018, S. 67 C.4, s. 857 vd.; Öztan, Bilge/Ozanemre-Yayla, Hatice Tolunay. (2017): “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, ABD 2017/3, . 75, 197 vd.; Serozan, Rona: “Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümüne Aykırılıktan Ötürü Tazminat Talebine Yer Olabilir mi?” İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, Turhan Esener’e Armağan Cilt II, C. 15, S. 1, s. 451 vd.; Serozan, Rona: “Yargıtay’ın Tepki Çeken Son Tazminat Kararlarında Göze Batan Hukuksal Yanılgılar ve Bunları Tetikleyen Muhafazakar İdeoloji”, Güncel Hukuk (www.ronaserozan.com), s. 36 vd.

A. GENEL OLARAK
C. KUSURUN KAST DERECESİNDE OLMASI