Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ

1. GENEL OLARAK

4.57

Fiziksel bütünlüğün ihlâli sonucu ortaya çıkan zarar, ölüm veya yaralanma şeklinde ortaya çıkabilir; bu bir çok kez kişiye şiddet içeren eylemler sonucu gerçekleşir. Özellikle fiziksel olarak daha güçsüz kişilere şiddet içeren eylemlerde bulunulması yasakoyucunun özel kurallar getirmesine neden olmuştur. Bu tip durumlarda önleyici ve engelleyici tebdirler birçok ülke hukukunda yer almaktadır. İsviçre’de 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren(112) yeni İsv. MK m. 28b hükmü bazı beden bütünlüğü ihlâli durumlarına özgü korumalar getirmiştir. Şiddet, tehdit veya taciz şeklinde ortaya çıkan beden bütünlüğü ihlâllerinde, davacı, hâkimden, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişinin ona, oturduğu yere yaklaşmamasının sağlanmasını, hatta bazı yerlere girişinin yasaklanmasını, onunla her türlü iletişime geçmesinin engellenmesini ve hatta aynı yerde yaşıyorlarsa kişinin belirli bir süre o yerden uzaklaştırılmasının sağlanmasını talep edebilir. Bizim hukukumuzda da benzer bir düzenleme Sayfa 381 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile getirilmiştir. 6284 sayılı Kanun’un birinci maddesinde kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi olarak belirtilmiştir. Kanun’un ikinci maddesinde şiddet, “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır. 6284 sayılı Kanun’un 4. ve 5. maddesinde, hâkimin alabileceği koruyucu ve önleyici tedbirler oldukça ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır.

A. BİR KİŞİLİK DEĞERİ OLARAK BEDEN
2. BEDENDEN AYRILMIŞ BİYOLOJİK MADDELER ÜZERİNDE KİŞİLİK DEĞERLERİ