Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ

5.43

BK m. 51/I uyarınca kusurun ağırlığının tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması için zarar görenin kusuru ile zarar verenin kusurunu karşılaştırmak gerekir(116). Zarar görenin davranışı da kusur açısından derecelendirilir, zarar gören kasten ya da ihmal suretiyle hareket etmiş olabilir(117). Kusura dayanan sorumluluk hâllerinde karşılıklı kusurlar tartılıp sorumluluk paylaştırılacaktır(118). Bununla birlikte, sorumluluk paylaştırılırken zarar gören ve zarar verenin kusur karşılaştırmasının nasıl yapılacağı tartışmalıdır. Zarar veren ve zarar görenin hareketleri aynı ölçütlere göre değerlendirilip zararın ortaya çıkmasındaki önem derecelerine göre bir oran belirlenebilir(119). Bunun nasıl yapılacağına ilişkin öğretide bazı ölçütler sunulmuştur(120). Öğretide Alman hukukunda yapıldığı gibi, tazminatın belirlenmesi aşamasında, zarar gören ile zarar verenin davranışları arasında, zararı doğurmaya elverişlilik açısından bir karşılaştırma yapılabileceği belirtilmiştir(121). Zararı doğuran olaylar, o zararı doğurmaya elverişli olup olmadıklarına ve ne oranda elverişli olduklarına göre değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, sorumluluk paylaştırılırken müteselsil sorumluluk hükümlerinden kıyasen yararlanılabilir (BK m. 62/I)(122). Müteselsil sorumlulukta da aslında ben-Sayfa 510zer bir durum vardır, doğmuş olan zarara kişilerin katkılar belirlenir ve bu oranda sorumluluk paylaştırılır.

A. GENEL OLARAK
C. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ