Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞANS KAYBI ZARARLARI

Özel Kaynakça

Abik, Yıldız: “Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Şansının Kaybı”, AÜHFD 2005, C. 54, S. 3, s. 241 vd.; Baysal, Başak: “Fransız Sorumluluk Hukuku Reformu”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 61 vd.; Baysal, Başak: “Fransız Sorumluluk Hukuku Reformunda Sona Doğru”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, (Ed. Baysal), İstanbul, 2017, s. 77 vd.; Borghetti, Jean-Sébastien: “L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile”, D. 2016, (Vue d’ensemble de l’avant-projet) s. 1386-1395, (Commentaire des principales dispositions), s. 1442-1453; Büyüksağiş, Erdem: “Yaşama Şansının Yitirilmesi Sonucu Uğranılan Kayıplar Açısından Hekimin Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı - Uygun İlliyet Bağı Teorisine Değişik Bir Yaklaşım” AÜHFD 200, C. 54 S. 4, s. 119 vd.; Müller, Christoph: La perte d’une chance: Etude comparative en vue de son indemnisation en droit suisse, notamment dans la responsabilité medicale, Bern, 2002; Özkan, Zehra: “Karşılaştırmalı Hukukta İyileşme Şansı Kaybının Tazmını”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2013; Özkan, Zehra: “İngiliz Hukukunda İyileşme Şansı Kaybının Tazmini”, AÜHFD 2013, C. 62, S. 4, s. 1105 vd.; Viney, Geneviève: “L’espoir d’une recodification du droit de la responsabilité civile”, D. 2016, s. 1378 vd.

A. GENEL OLARAK
C. BİR MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YAŞAM