Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

Özel Kaynakça

Akipek, Şebnem: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Manisa Barosu Dergisi, 1994, S.: 48, s.4-22; Alıca, Süheyla Suzan: “Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Sorumluluk Kurallarının Yargıtay Kararları Kapsamında İncelenmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C. VIII, S.: 1, s. 37-89; Ateş, Mustafa: “Çevre Kanununa Göre Çevre Kirletilmesinden Doğan Hukuki Sorumluluk”, ABD 1995, S.:2, s.68-80; Badur, Emel: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2006, s. 105-116; Başoğlu, Başak: Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk, İstanbul, 2016; Çakırca, Seda İrem: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, İÜSBFD 2012, S.:42, s. 59-94; Çörtoğlu, İ. Sahir: “Çevrenin Kirletilmesindne Doğan Sorumlulukla Taşınmaz Mülkiyetinin Aşkın Kullanılmasından Doğan Sorumluluğun Karşılaştırılması”, Yargıtay Dergisi 1986i S.:45-46, s. 77-100; Çörtoğlu, İ. Sahir: Komşuluk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Kullanılmasının Çevreye Etki ve Sonuçları (MK 661), Ankara, 1982; Erişgin, Nuri: “Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğu”, MÜHFHAD 2008, C. XIV S.:4, s. 204-273; Erişgin, Nuri: “Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı”, Ankara, 2005; Gökyayla, K. Emre: “2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “kirleten”in hukuki sorumluluğu”, MÜHFHAD 1999, S.:1-3, s. 281-309; Sayfa 345 Helvacı, İlhan: “Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk”, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul, 1989; Serozan, Rona: “Doğal Çevrenin Özel Hukukun Araçlarıyla Korunmasındaki Yetersizlikler”, Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, 1996, s. 102-111; Sirmen, Lâle: “Çevre Kanununa Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk”, ABD 1990, S.:1, s. 22-32; Sirmen, Lâle: “Taşınmaz Mülkiyetinin Kullanılmasında Çevre Etkileri Yaratan Müdahalelerden Dolayı Malikin Sorumluluğu”, AÜHFD, C. XL, S. 1-4, 1988, s. 281 vd.

B. SİVİL HAVA ARACINI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Dördüncü Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ