Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


G. MEVCUT ZARAR-MÜSTAKBEL ZARAR-MUHTEMEL ZARAR

Özel Kaynakça

Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015; Konfidan, Melisa: “Muhtemel Zarar Kavramı ve Sigortacının Dava ve Say Masraflarının Tazmini”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 287 vd.

F. SALT MALVARLIĞI ZARARI
III. MANEVİ ZARAR