Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 15

II. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN NORMATİF DEĞERLENDİRMESİ

1.17

Haksız fiil hukukunun amacına ilişkin tutarlı bir yaklaşımın benimsenmesi ancak bir yöntem dâhilinde mümkün olabilir. Zira hukuk kuralı ancak belirli bir yöntem ışığında ele alınırsa anlaşılabilir ve yorumlanabilir(36). Hukuk kuralına yaklaşımda bir yöntem benimsenirken psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih ve ekonomi bilimlerinden faydalanılabilir. Ekonomi biliminin temellerinde yükselen hukuk ve ekonomi kuramı haksız fiil hukuku alanında Türk hukukunda son yıllarda oldukça öne çıkmış bir kuramdır(37). Bu kuramın özellikle adalet kuramları ile çatıştığı noktalar oldukça büyük ve önemli tartışmaların doğmasına vesile olmuştur. Haksız fiil hukuku alanında, adalet kuramları arasında önemli bir yer tutan düzeltici adalet yaklaşımını savunanlar, hukuk ve ekonomi öğretisinin ekonomik önleyicilik yaklaşımını şiddetle eleştirmiştir(38). Düzeltici adalet anlayışında zararın taraflar arasında paylaştırılması ve telafi amacı öne çıkar; hak temelli bu yaklaşımda haksız fiil hukuku zarar görenle zarar veren arasındaki ilişkiyi düzenler, araçsal, önleyici bir işlevi yoktur, haksız bir davranışın düzeltilmesini ve telafisini amaçlar(39). Hukuk ve ekonomi kuramında ise haksız fiil hukuku kuralının ekonomik etkinliği değerlendirilir. Kurallar sosyal maliyetlerin azaltılmasına ve sosyal refahın yükseltilmesine hizmet edecek şekilde hazırlanmalı ve yorumlanmalıdır(40). Tazminat ödenmesi sosyal refah artışına yol açmayacaksa haksız fiil hukuku kuralı uygulanmamalıdır(41).

I. GENEL OLARAK
III. HAKSIZ FİİL HUKUKUNDA BENİMSENEN YAKLAŞIMA GÖRE TAZMİNATIN AMACI