Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “2021 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2021 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

Sulama tesisleri

MADDE 1

(1) İşletme ve bakım ücreti alınacak sulama tesisleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ ALINACAK SULAMA TESİSLERİ
DSİ'CE İŞLETİLEN SULAMALAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN İŞLETİLEN SULAMALAR
GRUP 2 POMPAJ
Işıktepe (Elazığ) Van (Van) Gürpınar (Van) Gökçeada (Çanakkale) Akpazar (Tunceli) Dağdibi (Bursa) Kirazlı (Erzurum) Kuzova 1. Kısım (Elazığ) Elbaşı-Karadayı (Kayseri) Oğulcuk (Yozgat) Sarıoğlan (Kayseri) Yukarı Çiftlik (Kırşehir) Günalan (Burdur) Kocakurt (Sivas) Bezirgan Hazım Kılıç (Kastamonu) İvrindi 3.Kısım (Balıkesir)

İşletme ve bakım ücret tarifeleri

MADDE 2

(1) Sulama tesislerinden faydalananlardan aşağıdaki tablolarda belirtilen miktarlarda işletme ve bakım ücreti alınır.

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3

(1) 2021 yılında sulama tesislerinde uygulanacak olan işletme ve bakım ücreti tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir.

a) İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanır.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri; sulama alanı içinde ve dışında sulama tesisinin herhangi bir cüzü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.

b) Suyun m3 olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen m3 su ücreti üzerinden uygulanır. Ücret tahakkukunu, suyun m3 su ücreti üzerinden yapıp yapmamakta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) serbesttir.

c) İşletme ve bakım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.

ç) İşletme ve bakım ücretlerinin uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.

d) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, bitkilerin alanları ayrı ayrı tespit edilebiliyorsa her bitki çeşidi için o bitkiye ait ücret uygulanır. Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak sulanan bitkilerin alanları ayırt edilemiyorsa, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

e) Mahalli şartlara göre, genel olarak sulama mevsimi dışında yapılan sulamalara “Mevsim Dışı Sulamalar” denir.

Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulaması veya tohumun çimlenmesi için yapılan sulamalar, mevsim dışı sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır.

Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilir. Bitki yetiştirilmesine bakılmaksızın kış yıkama sulaması yapılan sulamalar da tav sulaması kabul edilir.

Mevsim dışı sulamalarda ölçü işlemi sulamadan sonra yapılmayıp, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim dışı sulamanın yapıldığı yıla ait tarife uygulanır.

f) Tarifede yer almamakla beraber, yapımı tamamlanıp da işletmeye açılan ve/veya çeşitli nedenlerle tarifede yer almayan sulama tesislerine, tesisin özelliğine uygun olan grubun veya sulamanın ücret tarifesi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.

g) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması halinde tesisin özelliğine uygun olan grubun veya sulamanın ücret tarifesi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.

ğ) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSİ’nin sorumluluğu altında kalan (bir ya da birden fazla kuruluş tarafından kullanılan) ortak tesislere yapılan masraflar, her bir kuruluşa faydalandığı alan oranında tahakkuk ettirilir.

h) Ölçüm işlemleri çeşitli nedenlerle yapılamadığında veya geciktiğinde, ölçülmesi gereken alan, sulayıcılar tarafından önceden verilen sulayıcı bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alınarak tespit edilir.

ı) Ücret tarifelerinde yer alan “Baklagiller” tanımı; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraatı şeklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza) içermektedir.

i) Meyve bahçelerinde, ağaçlar arasında herhangi bir bitki ekildiğinde yalnızca “Meyve” ağaçlarına ait olan işletme ve bakım ücreti uygulanır.

j) “Fidan”, ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi her çeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dalları tıraşlanmış ve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de “Fidan” için belirlenen işletme ve bakım ücreti uygulanır.

k) İleride meydana gelecek kavaklığın esasını teşkil eden, her yaştaki kavaklıklara, “Kavak” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

l) Fide, satış fidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanması halinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin işletme ve bakım ücreti uygulanır.

m) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine, “Bostan” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

n) Muz seralarına “Muz” bitkisi ücreti uygulanır.

İndirimler

MADDE 4

(1) Sulama alanı içinde ve dışında sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara, DSİ’nin onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alman bitki verimi de dikkate alınarak, tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki işletme ve bakım ücreti çarpılarak bulunan miktar işletme ve bakım ücreti olarak uygulanır. Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki işletme ve bakım ücreti 25 TL/da ise, uygulanacak işletme ve bakım ücreti 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.

(2) Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp hasadı ise ertesi yılın mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yılı tarifesi uygulanır.

(3) Sulama faaliyeti; sulamanın tüm cüzlerinin membaından mansabına bir bütünlük arz eder. Bu sebeple, sulamada kullanılmak maksadıyla; sulama tesisinin herhangi bir cüzü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda;

a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damla sulama sistemleri dâhil) işletme ve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır.

b) DSİ ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp ve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.

c) Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde motopomp, yağmurlama ve damla sulama indirimleri uygulanmaz. Ancak, sistem işletme basıncının yeterli olmaması sebebiyle mecburi olarak kendi kurdukları motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemiyle sulayanlara indirim uygulanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır. İndirim oranlarının eşit olması durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanır.

(5) Bir sulama şebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanların su dağıtımı dâhil (işletme ve bakım ücretleri ile ilgili işlemler hariç) işletme ve bakım hizmetlerini, DSİ tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak sözleşme hükümlerine göre kurulmuş sulayıcı grubu veya sözleşme ile tespit edilen ilkelere göre sulayıcı grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kişiliği tarafından yürüttükleri takdirde, bunlara işletme ve bakım ücreti indirimli uygulanır. İndirim oranları mahalli şartlara da bağlı olarak, her sulamaya ait sulama oranı, arazi genişliği, sulanan bitki çeşidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Bu indirim oranları; yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %20’ye, hem işletme hem de bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %25’e kadardır.

İşletmenin ve hizmetin özelliğine göre, bu indirim oranları; DSİ’nin onayı ile yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %30’a, işletme ve bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %40’a kadar arttırılabilir.

Bu indirimlerin uygulanacağı alanlarda ayrıca ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki indirimlerin de uygulanması gerekiyorsa, önce ikinci ve üçüncü fıkradaki indirimler (İkinci ve üçüncü fıkralardaki indirimlerin aynı anda uygulanması söz konusu ise, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır. İndirim oranlarının eşit olması durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanır.), daha sonra da sulayıcı grup veya köy tüzel kişiliği indirimi uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 5

(1) Şanlıurfa-Harran sulamasında ana kanallardan sulama alanı dışı sahalarda ve Mardin Ana Kanalından şebeke içi ve dışı sahalarda yapılan sulamalara 2 nci gruptaki ve Günışığı Pompaj Sulaması ana kanallarından şebeke içi ve dışı sahalarda yapılan sulamalara Pompaj grubundaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır.

(2) Sulamada kullanılmak amacıyla, DSİ depolama tesislerinden Büyük Menderes Nehri ve kollarına bırakılan sularla sulama yapanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(3) Baraj göllerinden çiftçilerin kendi imkânlarıyla suladıkları alanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(4) Sulama alanı içerisinde, çiftçilerin kendi belgeli yeraltı suyu kuyularıyla tamamen kendi imkânlarıyla suladıkları sahalara, tüm sulamalarda 17,00 TL/da bedel uygulanır.

Sulama sahası içindeki mevcut diğer kuyuların suladığı sahalara, mevzuat dâhilindeki mali ve cezai hususlarla ilgili haklar saklı kalmak kaydıyla, çiftçilerin enerji gideri dikkate alınarak işletme ve bakım ücretinin %50’si uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü madde kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(5) Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde yüzeysel yöntemlerle sulama yapanlara işletme ve bakım ücretleri %40 zamlı uygulanır. Ancak, sistemdeki sorunlar nedeniyle mecburi olarak yüzeysel yöntemlerle sulama yapanlara söz konusu zam uygulanmaz.

(6) Yüklenici firmalar tarafından işletilen sulama tesislerinde;

a) Yukarı Çiftlik, Kocakurt ve İvrindi 3. Kısım sulamalarında, yükleniciyle yapılan sözleşme sona erdikten sonra, devir çalışmalarını desteklemek amacıyla, alan bazlı tarifede işletme ve bakım ücretleri 2020 yılı tarifesindeki ücretlerle aynı seviyede tutulmuştur.

b) Hacim esaslı tarifeyi teşvik etmek amacıyla metreküp su ücretlerinde, Dağdibi sulamasında %59, Elbaşı-Karadayı sulamasında %28, Oğulcuk sulamasında %49 ve İvrindi 3. Kısım sulamasında %29 oranında indirim yapılmıştır.

c) Çiftçileri sulamaya teşvik etmek ve sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla;

1) Alan bazlı tarifede; Kirazlı, Kuzova 1. Kısım, Sarıoğlan, Günalan ve Bezirgan Hazım Kılıç sulamalarında işletme ve bakım ücreti olarak, yüklenici firma tarafından işletilen sulamaların ağırlıklı ortalama işletme ve bakım ücretinin %63’ü alınmıştır.

2) Hacim esaslı tarifede; Kirazlı, Kuzova 1. Kısım, Sarıoğlan, Yukarı Çiftlik, Günalan ve Bezirgan Hazım Kılıç sulamalarında işletme ve bakım ücreti olarak, yüklenici firma tarafından işletilen sulamaların ağırlıklı ortalama işletme ve bakım ücretinin %41’i alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 6

(1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.