Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Karar, ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının (Lagocephalus Sceleratus, Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster) mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanmış olup; 2021, 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak olan balon balığı avcılığı ve ekonomiye kazandırılması desteklemesine ilişkin hususları kapsar.

Destekleme

MADDE 2

(1) Geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve 1 inci madde kapsamındaki istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara, adet başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

Balon Balığı Avcılık Desteklemesi (Türler) Miktar TL
Lagocephalus Sceleratus 500.000 adete kadar (500.000 adet dâhil) 5
Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster 5.000.000 adete kadar (5.000.000 adet dâhil) 0,50

Finansman ve ödemeler

MADDE 3

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) 2021, 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanır.

(2) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen destekleme tutarının % 0,2’si kadar komisyon ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 4

(1) Destekleme ödemelerinin denetimim sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(4) Bu Kararda belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.