İndeks:

1 2 3 4 5 6
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Bazı alanların Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

14/3/2019 Tarihli ve 823 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

MADDE 1

(1) Ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

MADDE 2

(1) Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmaz.

MADDE 3

(1) Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanır ve onaylanır. Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.

MADDE 4

(1) Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde bu Kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir.

MADDE 5

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6

(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.