Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43264 ada, 9 parseldeki 4.649 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;

“Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43264 ada, 9 no.lu parselde bulunan 4.649 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binaların 15.200.000.- (Onbeşmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Arissa Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sınırlı Sorumlu Arissa Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 15.150.000.- (Onbeşmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,”

dair 14/1/2021 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.