Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1/6/2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Kocaali Mahallesi, 11147 parseldeki 4228,37 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile yine Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında olmayan Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Kocaali Mahallesi 11150 parseldeki 338,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın, imar uygulaması neticesinde yeni 898 ada, 1 parsel numarası alarak 4566,98 m2 yüzölçümlü tek taşınmaz haline geldiği, söz konusu taşınmazın 422837/456698 hissesinin özelleştirme kapsam ve programında kaldığı, taşınmazın geri kalan ve özelleştirme kapsam ve programında olmayan 33861/456698 hissesinin özelleştirme kapsam ve programında kalan kısım ile şuyulandırıldığı tespit edilmekle;

1) Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Kocaali Mahallesi 898 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesi adına kayıtlı 33861/456698 hissesinin de özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) Söz konusu taşınmazın bir bütün olarak satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.