Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın ili, Didim ilçesi, Çamlık Mahallesinde yer alan, mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ adına kayıtlı 875 ada, 3 ve 4 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1676 ada, 47 parsele ilişkin "Otel Alanı (E=0.50 Yençok=5 Kat), Günübirlik Tesis Alanı (E=0.05 Yençok=4.50), Cami Alanı (E=0.50 Yençok=Serbest), Ticaret Alanı (E=0.50 Yençok=2 Kat), Park Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Trafo Alanı, Kumsal ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.