Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Amavutköy ilçesi, Ömerli Mahallesi, 780, 781 ve 882 parsellere ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 22/10/2020 tarihli ve 3130 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan, “Sanayi Tesis Alanı (E: 1.50, Yençok: 3 Kat), Yönetim Merkezi (E: 1.50, Yençok: 6 Kat), Spor Alanı, Park, Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.