Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 334 ada 8 parsele ilişkin olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 2/1/2020 tarihli ve 1989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan “Yerleşik Konut Alanı (Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.40, KAKS: 2.00), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.