Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 35 parsele ilişkin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:1.00, Yençok:3 Kat) ve Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı (0.50, 2 Kat)” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, ekli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.