Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Datça ilçesi, Datça Mahallesi, 213 ada, 1 parsele ilişkin “Otel Alanı (E:0.30, Yençok:2 Kat), Günübirlik Tesis Alanı (E=0.08, Yençok-4.50 m'dir, asma kat dâhil edilmesi halinde Yençok=5.50 m), Park Alanı, Otopark, Doğal Karakteri Korunacak Alan, Zeytinlik Alan, Trafo Alanı, Dere ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, ekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin onaylanmasına, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.