Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1823 ada, 17 numaralı parsele ilişkin “Ticaret+Konut Alanı (TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:Serbest), Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.