Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95’inci maddesinin birinci fıkrası ile “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez." esası öngörülmüştür.

Ayrıca, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "Sigorta Ücretinin Ödenmesi" başlıklı C.1. maddesinde, "Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "İşletenin değişmesi" başlıklı 11'inci maddesinin birinci fıkrası, "Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir." hükmünü amirdir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 10.04.2017 tarihli ve 10271 sayılı Onay çerçevesinde, zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin sonlandırılması aşağıdaki esaslara bağlanmıştır.

1. Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işletenin değişmesi halinde zorunlu trafik sigortası sözleşmesi mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonlandırılır.

2. Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durum haricinde, bu Sektör Duyurusunun yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası sözleşmeleri iptal edilerek yeni sözleşme düzenlenemez.

Ancak, kamu kurumlan vade toplulaştırması/uyumlaştırması amacıyla zorunlu trafik sigortası sözleşmelerini sonlandırabilir. Bu durumda, kazanılmamış gün primi (herhangi bir fesih primi uygulanmaksızın) iade edilir.

3. Bu Sektör Duyurusunun (2)’nci maddesiyle getirilen esas dikkate alınarak, 08.06.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu" çerçevesinde, sigorta şirketlerinin ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (Merkez) internet sayfalarında halihazırda zorunlu trafik sigortası sözleşmesi bulunan işletenler için teklif verilemez.

Ancak, mevcut zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin vadesinin bitiminin 30 gün öncesinden itibaren yeni sözleşme dönemi için geçerli olmak üzere sigorta şirketlerinin ve Merkez internet sayfalarında teklif verilir ve mükerrer sözleşme düzenlenebilir.

Bu madde çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Merkez ve ilgili sigorta şirketlerince gerekli işlemler tesis edilir.

4. 09.03.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Sektör Duyurusu, 24.11.2015 tarihli ve 2015/41 sayılı Sektör Duyurusu, 14.07.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı Sektör Duyurusu ve 01.09.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı Sektör Duyurusu yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, 02.09.2016 tarihli ve 2016/26 sayılı Sektör Duyurusunun 1'inci maddesiyle değişik, 08.06.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı Sektör Duyurusunun 5'inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

5. Bu Sektör Duyurusu 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girer.