Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4217 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralı toplam 5.872,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulamak suretiyle, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda, ihale komisyonunca verilen;