Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 264 ada 7 parsel numaralı, 29.458,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki C1-9 blok no.lu binanın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda ihale komisyonunca verilen;