Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: Taşınmaz Satışı

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nm 24.01.2018 tarihli ve 17 sayılı yazısına istinaden;

1. Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 1214 no.lu 1.963,87 m2, 1215 no.lu 455,61 m2, 1216 no.lu 55,58 m2, 102 ada, 4 no.lu 4.359,24 m2, 102 ada, 5 no.lu 47.118,94 m2, 616 ada, 9 no.lu 71,54 m2, 616 ada, 10 nolu 8,84 m2 yüzölçümlü parseller ile 2.321,16 m2 yüzölçümlü 809 ada, 2 no.lu parseldeki 2.284,03 m2 Maliye Hazinesi hissesinin bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlam ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi neticesinde İhale Komisyonunca;

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.