Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönergenin amacı, Teşekkül faaliyet alanlarına giren konularda yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar ile genelgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yürürlüğe konulması ve yürürlükten kaldırılması işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında Teşekkül görüşünün hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşa bildirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.