madde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 G1 G2 G3 G4 34 35 36 1 2
3 4 5 6 7 8
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 59)

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmelik;

a. Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma, değerlendirme ve yerdeğiştirme esaslarını; Hizmet gerekleri, liyakat, performans ve kıdem gibi kriterler dikkate alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek,

Değişik bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.10

b. Meslek mensuplarına yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma imkan ve mecburiyeti getirmek,

Amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2

Bu yönetmelik;

a. Müşteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve bu seviyedeki Birim Başkanları, Mülkiye Müfettişleri ve Kaymakam Adayları dışında kalan Meslek Mensuplarının; atanma, değerlendirme ve yerdeğiştirmelerine esas olacak şartları, il ve ilçelerin sınıflandırılmasını, coğrafi bölgelerin tesbitini, hizmetlerin gruplandırılmasını,

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.10

b. Meslek mensuplarının; coğrafi bölgelerde ve hizmet gruplarındaki hizmet sürelerini, il ve ilçe ile eşdeğer görevler arası atanma ve yerdeğiştirmelerindeki şekil ve şartlar ile bunlarla ilgili çeşitli hükümleri,

Kapsar.

Tanımlar

Değişik kenar başlığı: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524) m.3

MADDE 3

Bu yönetmelikte geçen;

A. "Bakanlık", İçişleri Bakanlığını,

B. "Bakan", İçişleri Bakan'ını,

C. "Yönetmelik", bu yönetmeliği

D. "Meslek Mensupları", kapsam maddesinde belirtilen Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanları,

E. "Coğrafi Bölge", (Ek III) de belirtilen bölgeleri,

F. "Sınıf'', il ve ilçelerin nitelikleri dikkate alınarak sınıflandırılmasını,

G. "Grup Hizmeti", (Ek IV) deki eşdeğer görev cetvelinde eşdeğer görevleri gösteren hizmet gruplarını,

H. "Üst Grup Hizmeti", eşdeğer görev cetveline göre içinde bulunan hizmet grubunu izleyen grup hizmetini,

Ek bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

G. "Bir Üst Grup Hizmeti“, eşdeğer görev cetveline göre içinde bulunan hizmet grubunu izleyen grubun üstünde bulunan hizmet grubunu,

Ek bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524) m.3

J. "Grup Kıdemi", meslek mensubunun grup kıdem tablosundaki yerini,

K. "Eşdeğer Görev", atama ve yerdeğiştirmelerde birbirine denk tutulan vali yardımcılığı, kaymakamlık, hukuk işleri müdürlüğü ve merkez teşkilatındaki görevleri,

L. "Eski Yönetmelik", 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğini,

M. "Grup Kıdem Tablosu" ,aynı grup içinde yer alan meslek mensuplarının kıdem ve başarı durumları esas alınarak üst grup hizmete atanmalarındaki öncelik sırasını göstermek üzere düzenlenen tabloyu,

İfade eder.

II. BÖLÜM

İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI VE COĞRAFİ BÖLGELER

İl ve ilçelerin sınıflandırılması

MADDE 4

Sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle,

A. İller, meslek mensuplarının (Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin) atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olarak dört sınıfa ayrılmıştır. İllerin sınıfları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

B. İlçeler, meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf olarak altı sınıfa ayrılmıştır. İlçelerin sınıfları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İl ve ilçelerin sınıflarının değiştirilmesi

MADDE 5

Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler incelenir, gerekiyorsa sınıf değiştirmeleri yapılır.

İl ve ilçelerde sınıf değişikliğini gerektiren önemli durumlar meydana geldiğinde bu süre beklenmeksizin değişiklik yapılır.

Valiler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin sınıf değişikliğini gerektiren durumları, Personel Genel Müdürlüğüne duyurmakla görevlidirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.1

Coğrafi bölgeler

MADDE 6

Meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere, Türkiye beş coğrafi bölgeye ayrılmış olup, bunlar iller itibariyle ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Coğrafi bölge hizmeti

MADDE 7

Meslek mensupları imkanlar nispetinde ve gerektiğinde fasılalarla en az:

Birinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

İkinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Üçüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Dördüncü Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Beşinci Coğrafi Bölgede 5 yıl,

Hizmet yapmakla mükelleftirler.

III. BÖLÜM

MESLEK MENSUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme

MADDE 8

Meslek mensuplarının değerlendirme amirleri, her yıl doldurmakla mükellef oldukları mülki idare amiri değerlendirme raporlarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki başarı derecesini belirtmekle beraber, bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi daha başarılı olarak yürütebileceği, üst gruba yükselmeye muktedir olup olmadığı ve hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini belirterek ve ek-VI’daki forma uygun değerlendirme raporunu düzenleyerek e-İçişleri sistemi üzerinden Bakanlığa gönderirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

(...)

Mülga fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

Mülkiye Müfettişleri, teftiş ettikleri meslek mensubu hakkında, gizli Müfettiş değerlendirme raporu düzenleyerek birinci fıkrada sözü edilen hususlarda gözlem ve kanaatlarını bildirmekle mükelleftirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.2

Değerlendirmeye esas olacak unsurlar

MADDE 9

Değişik madde: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğü zamanlarda, o grupta çalıştığı süre içinde değerlendirme amirlerince ve Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen değerlendirme raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belgelere göre Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçları

MADDE 10

Personel Genel Müdürlüğü 9 uncu maddede belirtilen değerlendirme unsurlarını ve notlarını dikkate alarak meslek mensuplarını 100 tam not üzerinden değerlendirir.

Bu değerlendirmede;

85-100 Üstün Başarılı,

70-84 Başarılı,

60-69 Yeterli,

0-59 Yetersiz,

Sayılır.

IV. BÖLÜM

EŞDEĞER GÖREVLER-ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

Eşdeğer görevler

MADDE 11

Meslek mensuplarının ifa ettikleri görevlerden denk olanlar bir grupta toplanarak; beş "Grup Hizmeti" teşkil edilmiş ve gruplara giren görevler (Ek IV) deki eşdeğer görev cetvelinde gösterilmiştir.

Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi; o grup içindeki görevlerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok görevlerde de geçirilebilir.

(...)

Mülga fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

İlk defa kaymakamlığa atanma

MADDE 12

Kaymakamlık kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan kaymakam adayları adçekme ile beşinci sınıf ilçe kaymakamlığına atanırlar.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.4

Ancak hizmet gereği ve ihtiyaç duyulması halinde 4 üncü sınıf ilçelerden uygun görülenler de ad çekmeye dahil edilebilirler.4 üncü sınıf ilçelerde geçen süreler 5 inci sınıf ilçe hizmetinden sayılır.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

6 ncı sınıf ilçelere atanma

MADDE 13

Değişik madde: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

5 inci sınıf ilçe hizmetini tamamlayan kaymakamlar kıdem tablosundaki sıraya göre 6 ncı sınıf ilçelere atanırlar.

Kaymakamların 6 ncı sınıf ilçe hizmeti 2 yıldır.

Yer değiştirme zamanı, 6 ncı sınıf ilçe hizmetinde ikinci yılını tamamlayan meslek mensuplarının tamamının 6 ncı sınıf hizmet süresi, hizmet gerekleri ve ihtiyaç bulunması halinde bir yıl daha uzatılabilir.

5 inci sınıf ilçede hizmet süresini bitiren kaymakam bulunmaması halinde, kıdem tablosu esas alınarak 5 inci sınıf ilçelerde görev yaran kaymakamlardan 6 ncı sınıf ilçelere atama yapılabilir.5 inci sınıf ilçe hizmet süresi iki yıldan az olanların eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi, 6 ncı sınıf ilçe hizmet süresi bitirildikten sonra 5 inci sınıf ilçelerde tamamlattırılabilir. Yeterince boş 5 inci sınıf ilçe bulunmaması halinde eksik kalan 5 inci sınıf ilçe hizmet süresi 4 üncü grup hizmet süresine eklenir.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-6.9.2004/25575)

Üst grup hizmete atanma

MADDE 14

1

Gerekli şartları haiz olmak kaydıyla;

A. Eşdeğer görev cetvelinde grup dışı olarak gösterilen 6 ıncı sınıf ilçede hizmet süresini tamamlayan meslek mensupları 13 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak (IV) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

Değişik bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

B. Eşdeğer görev cetvelinin (IV) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az dört yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (III) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

C. Eşdeğer görev cetvelinin (III) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (II) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birine atanırlar.

D. Eşdeğer görev cetvelinin (II) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensupları, burada en az beş yıllık hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde (I) numaralı grup hizmetindeki görevlerden birisine atanırlar.

E. Eşdeğer görev cetvelinin (I) numaralı grup hizmetinde bulunan meslek mensuplarının buradaki hizmet süresi beş yıldır. Diğer grup hizmetleri ile birlikte (I) numaralı grup hizmetindeki hizmet süresini bitirmiş olanlar daha önce görev yaptığı il ve ilçeler veya bu ile bağlı ilçeler hariç, en çok beş yıl görev yapmak üzere;

Ek bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

a. (II) numaralı grup hizmetindeki herhangi bir göreve,

b. İstekleri üzerine daha alt grup hizmetlerindeki görevlere,

c. Ancak (I) numaralı grup hizmetindeki süresini üstün başarılı olarak bitiren meslek mensupları hizmet gerekleri ve ihtiyaca binaen (I) numaralı grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere,

Atanabilirler.

Birinci fıkranın (E) bendinde belirtilen hizmet sürelerini de tamamlayan meslek mensupları, eşdeğer görev, sınıf ve coğrafi bölge esasına bakılmaksızın Bakanlıkça uygun görülen yer ve görevlere atanabilirler.

Temel kamu görevlerinin ifasını veya temel kamu hizmetlerinin etkin sunumunu ya da kamu düzeninin sağlanmasını temine yönelik olarak acil ihtiyacın varlığı ve bu ihtiyacın hiçbir suretle bu maddede belirtilen usullerle giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi halinde, meslek mensupları tecrübe, bilgi ve liyakatlerinden yararlanılmak üzere atanmaları gereken grup hizmetinden daha alt grup hizmetlerindeki görevlere atanabilir. Bu fıkra uyarınca yapılan atamalar, meslek mensuplarının normal şartlarda atanacakları grup hizmetlerinden sayılır ve toplamda beş yılı geçemez. Bu fıkra çerçevesinde yapılan atamalarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen coğrafi bölge hizmet süreleri ile 22 nci maddesinde belirtilen en az iki yıl hizmet görmek mecburiyeti gözönünde bulundurulmaz.

Yer değiştirme zamanı

MADDE 15

Hizmet gerekleri ve idari zorunluluklar dışında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yerdeğiştirme kararnamesi; yerdeğiştirecek meslek mensuplarının en geç Ağustos Ayı içinde yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek zamana göre düzenlenir.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

Üst grup hizmete geçiş sırası

MADDE 16

Her grup hizmeti için bir "Grup Kıdem Tablosu" düzenlenir. Üst grup hizmete geçişte ehliyet ve liyakat ve "Grup Kıdemi Tablosu"ndaki sıra esastır.

Grup Kıdem tablosu; o grup hizmetinde, hizmeti en çok olandan en az olana doğru sıra ile meslek mensuplarını gösterir. 0 grup hizmetinde bulunan her görev için ayrı bir kıdem tablosu tanzim edilir. Üstün başarılı olarak değerlendirilenler hizmet süreleri aynı olan meslek mensuplarının önünde yer alır.

Üst grup hizmete atanmada yeterlilik

MADDE 17

a. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" veya "Başarılı" veya "Yeterli" olarak değerlendirilen meslek mensupları üst grup hizmete atanmaya hak kazanırlar.

Üst grup hizmete atanmada öncelik sırası "Üstün Başarılı", "Başarılı" ve "Yeterli" şeklindedir.

b. Görev ifa ettikleri grup hizmetinde; üst üste veya aralıklı olarak iki yıl "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları aynı grup hizmetinde eşdeğer bir göreve atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler, Bakanlık Encümeninin teklifi ve Bakan'ın onayı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanabilirler.

c. 6 ncı sınıf ilçe hizmeti sonunda "Yetersiz" olarak değerlendirilen meslek mensupları, IV. grup hizmetindeki hukuk işleri müdürlüğüne atanırlar. Atandıkları görevde de "Yetersiz" olarak değerlendirilenler hakkında "b" fıkrası hükümleri uygulanır.

d. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış olmak şartıyla görev ifa ettikleri grup hizmetinde süresini tamamlayan ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilen meslek mensupları bir üst grup hizmetine atanabilirler. Atandıkları grup hizmeti, kendileri için kazanılmış hak teşkil eder.

Bulunulan grup hizmetinde en az hizmet süresi tamamlanmadan üst grup hizmete atanma

MADDE 18

Üst grup hizmetlere atanmak üzere; bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış ve 17. maddenin (a) bendindeki şartları haiz meslek mensubu bulunmaması hallerinde, Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; grup kıdemi tablosundaki sıraya göre bulunduğu grup hizmetinde en az iki yıl çalışmış ve "Üstün Başarılı" olarak değerlendirilmiş meslek mensupları, üst grup hizmetlere atanabilirler.

Bu maddenin tatbiki suretiyle üst grup hizmete atananların bu grup hizmetindeki süreleri; önceki grup hizmetinde eksik kalan süre kadar uzatılır.

Vali yardımcılığına atanma

MADDE 19

Vali Yardımcılığına atanabilmek için 6 ıncı sınıf ilçe hizmetini yapmak şarttır.

Meslek mensupları; 5 inci coğrafi bölgede en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

İllerde istihdam edilecek vali yardımcısı sayısı (EK- VII) de yer alan Vali Yardımcıları Sayısı Cetvelinde gösterilmiştir.

Ek fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

İllere yapılacak vali yardımcısı atamalarında (EK- VII) de yer alan sayılar esastır.

Ek fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

Savaş, seferberlik, doğal afet ve benzeri hallerde, atamaya neden olan hal ve etkilerin devamı süresince, belirlenen sayının altında ve üstünde atama yapılabilir.

Ek fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

Ancak; 7. madde mucibince 5 inci coğrafi bölgedeki beş yıllık hizmet süresinin tamamını Kaymakam olarak ifa eden meslek mensupları, 5 inci coğrafi bölge dışındaki illerde en az iki yıl Vali Yardımcılığı yapmakla mükelleftirler.

Hukuk işleri müdürlüğüne atanma

MADDE 20

Meslek mensupları, istek, sağlık nedenleri veya hizmet gerekleri dikkate alınarak 6 ıncı sınıf ilçe hizmeti şartı aranmaksızın hukuk işleri müdürlüğüne atanabilirler.

İstek ve sağlık nedenleri dışında meslek mensuplarının hukuk işleri müdürlüğüne atanabilmesi için; son iki yıla ait mülki idare amiri değerlendirme raporlarından kaymakamlıkta veya vali yardımcılığında başarılı olamadıklarının anlaşılması veya İl Valisinin veya Mülkiye Müfettişinin bu yönde gerekçeli teklifinin bulunması şarttır.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

Hukuk işleri müdürleri Vali veya mülkiye müfettişlerinin teklifleri ve Bakanlığın kabulü üzerine tekrar kaymakamlık veya vali yardımcılığına atanabilirler.

İstek ve sağlık nedeniyle hukuk işleri müdürlüğüne atananlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Merkez teşkilatındaki görevlere atanma

MADDE 21

Bakanlıkça duyulacak ihtiyaca binaen 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış meslek mensuplarından en az sekiz yıl fiilen kaymakamlık veya vali yardımcılığı yapmış olanlar merkez teşkilatındaki görevlere atanabilirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-6.9.2004/25575)

Merkez teşkilatındaki görevlere atamalarda üstün başarılı veya başarılı olarak değerlendirilenler tercih edilir.

Merkezdeki bir görevde en çok hizmet süresini bitiren meslek mensupları bulunduğu grup hizmetindeki diğer eşdeğer görevlere atanabilirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-16.7.2004/25524)

Aynı grup içinde yer değiştirmeler

MADDE 22

Aynı grup hizmeti içinde yerdeğiştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır.

A. İki yıldan önce

Bulunulan İl, İlçe ve Merkez görevlerinde en az iki yıl hizmet görmek mecburidir. Bu süre bitmeden;

a. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş sağlık durumu ve eş durumu özür gruplarının gerekli kıldığı hallerde,

b. Valinin (Ek V) de gösterilen forma uygun olarak gerekçeli mütalaası üzerine,

c. Bakanlıkça Mülkiye Müfettişine yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu Müfettişin gerekçeli raporu ile değerlendirme raporu üzerine,

Bulunulan grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

B. İki yıldan sonra

Bulunulan görevde yapılan hizmetin iki yılı aşmış olması halinde meslek mensubunun isteği ve Bakanlığın uygun görmesi veya hizmet gerekleri ve Bakanlıkça duyulan ihtiyaç üzerine; o grup hizmetindeki aynı veya eşdeğer görevlere yerdeğiştirme suretiyle atama yapılabilir.

C. Savaş, Sıkıyönetim, umumi hayata müessir afetler ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla ülke çapında, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın meslek mensupları arasında yerdeğiştirme yapılabilir.

V. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Engel haller

Değişik kenar başlığı: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524) m.14

MADDE 23

Meslek mensupları;

a. Kendisinin veya eşinin, nüfusa kayıtlı oldukları,

b. Kendisinin veya eşinin, yatırım veya ticari faaliyet niteliğinde maddi ilişkisinin bulunduğu,

c. Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri,

Ek bent: Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-6.9.2000/24162)

Yerlere atanamazlar.

(...)

Mülga fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-19.12.1994/22146)

Grup hizmetinde fazla geçirilen süreler

MADDE 24

Grup hizmetleri için tespit edilen en az hizmet süresini doldurarak üst grup hizmetlere geçmek için gerekli şartları haiz olan meslek mensuplarının; herhangi bir sebeple üst grup hizmetlere atanamaması halinde, bulundukları grup hizmetinde geçirdikleri fazla süreler; I. grup hizmet hariç diğer üst grup hizmetlerinden sayılır.

Eksik yaptırılabilecek hizmet

MADDE 25

6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve diğer grup hizmetleri idari nedenlerle en çok iki ay eksik yaptırılabilir.

Coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılacak hizmet süreleri

MADDE 26

A. Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı; yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri; görevi nedeniyle yaralananların gerek tedavi kurumlarında gerekse raporlu olarak geçirdikleri sürelerin tamamı; toplam süresi 60 günü geçmeyen ve Bakanlıkça uygun görülen kurs, konferans, seminer süreleri; geçici bir görevin yerine getirilmesi amacıyla grup veya coğrafi bölge dışında geçirilen süreler ile tabii afetler dolayısıyla geçici olarak görevlendirilmelerde geçirilen sürelerin tamamı; coğrafi bölge ve grup hizmetlerinden sayılır.

Değişik bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057) m.7

B. TODAİE ‘de başarılı olmak kaydıyla geçen süreler, staj veya eğitim ve öğrenim amacıyla yurt dışında geçirilen süreler, yurt içi eğitim ve öğretim kurumlarında akademik öğrenim için geçirilen süreler grup hizmetlerinden sayılır. Ancak bu süreler 6 ncı sınıf ilçe hizmeti ve 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz. Hizmet gereği 5 inci coğrafi bölgede bir göreve vekaleten atananların bu görevlerde geçirdikleri süreler sınıf ve bölge hizmetine eklenir.

Değişik bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-25.10.2007/26681)

Başka bir göreve atanan meslek mensuplarının bu yönetmeliğe tabi görevlere tekrar atanmaları

Değişik kenar başlığı: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

MADDE 27

Mülkiye Müfettişliğine; Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatındaki görevlere; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun değişik 3. maddesinin (C) bendinde yazılı kurumlardaki görevlere atanan meslek mensuplarından; bu yönetmeliğe tabi görevlere dönmek isteyenler;

A. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmamış ise 6 ncı sınıf ilçeye,

B. 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış ise yukarıda sayılan görevlerde geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmesi gereken grup hizmetindeki görevlere,

Atanabilirler.

Birinci fıkranın (A) bendine göre yapılan atamalarda; 6 ncı sınıf ilçe hizmetinin bitişinden itibaren önceki görevlerde geçirilen süreler değerlendirilir.

Ancak, Birinci fıkrada sayılan görevlerde geçirilen süreler 5 inci coğrafi bölge hizmetinden sayılmaz, diğer bölge hizmetlerine eşit olarak bölünür.

Çekilenlerin, naklen bakanlık teşkilatından ayrılanların ve emekli olanların tekrar göreve alınmaları

MADDE 28

Çekilerek veya emekli olarak veya naklen Bakanlık teşkilatından ayrılanlar tekrar göreve dönmek istedikleri takdirde; Bakanlığın uygun görmesi halinde ayrıldıkları grup hizmetinde eşdeğer görevlerden birisine atanabilirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524) m.16

(...)

Mülga fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-6.9.2000/24162)

Naklen atanılan kurum ve kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

Ek fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524)

İstek üzerine alt grup hizmetlere atanma

MADDE 29

Meslek mensupları istedikleri ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine bulundukları grup hizmetinden, alt grup hizmetlere atanabilirler. Bu durumda, alt grup hizmetlerde geçen süreleri ayrıldıkları grup hizmetinden sayılır.

Askerlik görevinden sonra atanma

MADDE 30

Bulundukları İl veya ilçede hizmet sürelerini bitirmeden askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Terhislerinden sonra açık olması halinde herhangi bir atama işlemine gerek kalmaksızın aynı göreve başlarlar. Ayrıldıkları görevin açık olmaması halinde de aynı grup hizmeti içindeki bir göreve atanırlar.

Askerlik hizmetinde geçen süreler, grup hizmetlerinden sayılmaz.

Yerdeğiştirmelerde gözönünde tutulacak özürler

MADDE 31

Yerdeğiştirmelerde gözönünde tutulacak özürler aşağıda gösterilmiştir.

A. Sağlık

Tam teşekküllü devlet hastahanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile bulunduğu yerde göreve devamının kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye koyacağını belgeleyenler, bu özürleri sebebiyle nakil isteğinde bulunabilirler.

Değişik bent: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524)

Atama isteğine esas olan sağlık kurulları raporlarının geçerliliği iki yıldır.

İkinci ve daha sonraki raporlar, Bakanlığın uygun göreceği Ankara'daki bir devlet hastahanesinden alınır. Bu hususta başka yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz.

Gerektiğinde, ilk defa alınan sağlık raporlarının da, Bakanlığın uygun göreceği bir devlet hastahanesinden alınması istenebilir.

B. Eş Durumu

Meslek mensuplarında, eşe bağlı olarak atanma asıldır.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(R.G.-16.7.2004/25524)

Coğrafi bölge ve grup hizmetlerini aksatmamak kaydıyla meslek mensubu eşi sebebiyle nakil isteğinde bulunabilir.

Sağlık veya eşdurumu özürleri nedeniyle vaki olan nakil istekleri imkanlar nisbetinde yerine getirilebilir.

Atama ve yerdeğiştirmelerde müracaat usulü

MADDE 32

Atama sırası gelenler ile herhangi bir nedenle yer değiştirmek isteyenler (EK-VIII) de bulunan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirme Talep Formunu doldurarak her yıl Şubat ayının sonuna kadar değerlendirme amirleri kanalıyla Bakanlığa gönderirler.

Değişik fıkra: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)

Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.

Yönetmelik eki cetvellerde değişiklik yapma yetkisi

MADDE 33

Yönetmelik eki cetvellerde, değişiklik yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1

Meslek mensuplarının coğrafi bölgelerde yaptıkları eski hizmetler bu yönetmeliğe göre değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 2

Eski yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve meslek grup hizmetlerini tamamlamış olanlar, bu yönetmelikte eşiti bulunan grup hizmetlerini bitirmiş sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 3

Eski yönetmeliğe göre alt sınıf hizmetlerde eksiği kalmış olan meslek mensupları, eksik kalan sürelerini, bu yönetmeliğe göre bulundukları grup hizmetinde tamamlarlar.

GEÇİCİ MADDE 4

Bu yönetmelik ile sınıfı değişen ilçelerde halen hizmet görenlerin o ilçede geçirdikleri süre eski sınıfından sayılır.

Kaldırılan hükümler

MADDE 34

5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği ve bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36

Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1) 5/7/2004 tarihli ve 2004/7580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1

İllere atanacak vali yardımcılarının sayısı Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde (EK VII)’de yer alan sayılara uygun hale getirilir.
Ek: VII
I. Sınıf İller
Adana Eskişehir Konya
Afyonkarahisar Gaziantep Manisa
Ankara Hatay Sakarya
Antalya Isparta Samsun
Aydın İçel Tekirdağ
Balıkesir İstanbul Trabzon
Bursa İzmir Yalova
Corum Kayseri Zonguldak
Denizli Kırıkkale
Edirne Kocaeli
II. Sınıf İller Giresun Osmaniye
Aksaray Karabük Sinop
Amasya Kırklareli Sivas
Bartın Kırşehir Tokat
Bilecik Kütahya Uşak
Bolu Kahramanmaraş
Burdur Malatya
Çanakkale Muğla
Çankırı Nevşehir
Diyarbakır Ordu
Düzce
Erzurum
III. Sınıf İller
Batman Niğde
Elazığ Rize
Erzincan Şanlıurfa
Karaman Van
Kars Yozgat
Kastamonu
Değişik: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)
Değişik kenar başlığı: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11.7.2014/29057)
Değişik: 30/6/2014-2014/6575 K.