Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yaz okulu uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüleri,

b) Birim kurulu: Birim kurullarını,

c) Birim yöneticisi: Birimlerden fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya enstitülerde müdürü,

ç) Birim yönetim kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,

d) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,

f) TÖMER: Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Üniversite (ARÜ): Ardahan Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı (final),

ı) Yaz okulu: Ardahan Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yönetim

MADDE 4

(1) Yaz okulunda eğitim-öğretim; Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen bir yaz okulu koordinatörü ile Senato tarafından seçilen dört öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 5

(1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Süre

MADDE 6

(1) Yaz okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam saat, yük ve kredisine sahiptir.

(2) Yaz okulunun süresi, sınavlar dâhil olmak üzere yedi haftadan az olmaz.

Öğretim ücreti ve ek ders

MADDE 7

(1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği öğretim ücreti ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine yapılacak ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

Derslerin açılması

MADDE 8

(1) Yaz okulunda açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.

(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; lisans programlarında onbeşin, lisansüstü programlarında onun altında olmamak üzere, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısında sınırlama yapılmaz. Buna ilişkin diğer hususlar birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Senato tarafından yaz okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim üyesi/görevlisi, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Yaz okulunda bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Açılmayan derslere kaydolan öğrencilerle ilgili düzenlemeler yaz okulu koordinasyon kurulunca yapılır. Öğrenci sayısının otuzdan az olması durumunda ders gruplara bölünmez, gruplardaki öğrenci sayısı onbeşden az olamaz. Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları arttırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısına sınırlanma getirilmez.

(5) Zorunlu dersler yaz okuluna ertelenmez, bu derslerin verilmesi gereken yarıyılda alınması gerekir.

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 9

1

(1) Öğrenciler, yaz okuluna ön kayıt için ilgili birimin öğrenci işlerine başvururlar. Yaz okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz okulunda, bir öğrenci eğitim-öğretim süresi boyunca en çok sekiz ders alabilir. Bir yaz döneminde ise en fazla dört ders alabilir.

(3) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

(4) Staj yapan öğrencinin yaz okulundan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim yönetim kurulu kararı gerekir.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenci, TÖMER tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere, yaz okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan öğrenci; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir.

(6) Yaz okulunda, öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için önceki yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir. Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildiren ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda, müfredatında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yaz okulunda üstten ders alabilirler.

(7) Kendi programında yaz okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim yaz okulundan ders alabilmesi için birim yönetim kurulu kararı gerekir. Bu dersleri alacak öğrenci, ikinci öğretime ait yaz okulu ücretini ödemek zorundadır. İkinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim yaz okulundan ders alması da normal öğretimle aynı esaslara göre yapılır.

(8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

(9) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin ARÜ yaz okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin yaz okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrencinin, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermesi gerekir. Farklı üniversiteden ders alınabilmesi için ilgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınması ve birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir.

(10) Diğer üniversite öğrencileri, yaz okulu koordinasyon kurulunun onayı ile yaz okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

Devam ve başarı durumu

MADDE 10

1

(1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

(3) Öğrencinin harfli başarı notu Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir. Yaz okulundan alınan harfli başarı notu dersin okutulduğu ilgili döneme aktarılır. Ancak % 10’luk dilim hesaplamalarında yaz okulunda alınan harfli başarı notu değerlendirilmez.

(4) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için S harfli başarı notu verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabına katılmaz.

(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YNO/GNO hesabında bu son not kullanılır.

(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri, 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

(7) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11

1

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.