Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 57 nci ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

ifade eder.

Bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenler

MADDE 4

2

(1) Bankalar, kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya BİAŞ tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri BİAŞ tarafından teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1/8/1951 tarihli ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.

(2) Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenir. Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilir.

AYAR ÜRÜN MİLYEM
24 Ayar Darphane Ürünleri 0,995
24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri 0,995
24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri 0,992
22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907
22 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,905
21 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,855
18 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,725
14 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,555
8 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,2975

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 5

(1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.