Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

d) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5

(1) Merkezin amacı, bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesidir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak; okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili bakanlık ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak; problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ç) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

e) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak.

f) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7

(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durum ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile faaliyet alanı ile ilgili kamu ve özel kurumlardan da üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senatonun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak.

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin şeklini kararlaştırmak.

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9

(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en az 10 en fazla 25 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine gerek görülmesi halinde kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10

(1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13

(1) 23/7/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.