Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; kas ve sinir hastalıklarının tanı ve tedavisinde Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğini sağlamak ve desteklemek, kas ve sinir hastalıkları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, kas ve sinir hastalıkları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, toplumsal farkındalığı artırmak, kas ve sinir hastalıkları ile ilgili teknolojileri hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, kas ve sinir hastalıklarına sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan kas ve sinir hastalıkları konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile çevrim içi olarak dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

ç) Farklı disiplinlerden kas ve sinir hastalıkları konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

d) Kas ve sinir hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

e) Kas ve sinir hastalıkları konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Birimler arası iş birliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına kas ve sinir hastalığına sahip olan kişilere ve diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

g) Kas ve sinir hastalıklarının erken dönemde belirlenmesi, önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, hastalıklardan kaynaklı işlevsel bozukluklara sahip bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve hastalığa ve bozukluklara sahip bireylerin yakın çevresinin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmelerin yapılmasını Rektöre önermek.

e) Uygulama birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi ve denetimini sağlamak.

g) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile kas ve sinir hastalıkları alanıyla ilgili uzmanlar arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili uygulama birimleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez personelinin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 14

(1) Merkezin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan uygulama birimleri Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Uygulama birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Uygulama birimleri, bir başkan ve birimin görevleri ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşur. Birim başkanları, ilgili alanda çalışmaları olan ve Merkezde görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlar ise birim başkanları tarafından belirlenir ve Müdüre önerilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16

(1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.