Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen, ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeylerindeki eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ilgili programlara ilişkin düzenlenme, ölçme ve değerlendirme, kayıt olma, akademik danışmanlık, devam, izin, sınavlar, kayıt silme, ilişik kesme, mezuniyet, diploma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık akademik çalışma içinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülteler ile meslek yüksekokullarını,

ç) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini veya yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,

d) Bölüm başkanı: Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu başkanı,

e) ÇAP: Çift ana dal programını,

f) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi Üniversite öğretim programlarıyla ilgili konularda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,

g) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında yapılan öğrenci değişim programlarını,

ğ) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,

h) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,

ı) GNO: Genel akademik not ortalamasını,

i) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, bölümlerde bölüm kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

k) Müdür: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulu müdürünü,

l) Öğrenci işleri birimi: İlgili fakülte veya meslek yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, ilgili dekan veya müdüre bağlı Üniversite öğrenci işleri birimini,

m) Öğrenci bilgi sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not işlemlerinin yürütüldüğü Üniversite dijital sistemini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Program: Akademik birimlerin ön lisans ve lisans düzeyinde uyguladıkları öğretim faaliyetini,

ö) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite (MGÜ): Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kabulü

MADDE 5

(1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü için, programların özelliklerine göre, aşağıdaki koşullardan birisini sağlamaları gerekir:

a) ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak.

b) Ön kayıt ve öğrencilerin ilgili programlara yerleştirilmesi için girmeleri gereken ve niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esasların Senato tarafından belirlendiği özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programları için açılan sınavlarda başarılı olmak ve kesin kayıt için YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara özgü koşulları taşımak.

c) Yatay ve dikey geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.

ç) Üniversite içi programlar arası geçişlerle ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, Üniversite fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun uyarınca kesin kayıt yaptırabilmeleri için, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara özgü koşulları taşıması ve başka bir yükseköğretim kurumunun örgün ön lisans veya lisans programında kayıtlı olmamaları gerekir.

(3) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversiteyle ortak düzenleyeceği programlara kayıt yaptıracak öğrencilere ait işlemler; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre yürütülür.

Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi

MADDE 6

(1) Öğrenci alınacak eğitim-öğretim programlarının kontenjanları; bölümlerin önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı sonrasında YÖK tarafından belirlenir.

(2) Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre açılacak özel yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt

MADDE 7

(1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM ve Senato tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir.

(2) Ön lisans veya lisans programlarına yerleştirilen veya özel yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

(3) Kesin kayıt işlemleri, öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Bununla birlikte Senatonun belirlediği istisnai durumlarda kayıt işlemlerinin, öğrenciler tarafından belirlenen vekiller aracılığıyla da yaptırılması mümkündür.

(4) Kayıt için istenen belgelerin sadece asılları kabul edilir.

(5) Öğrenciler, Üniversite veya YÖK tarafından belirlenen internet adresi üzerinden, elektronik olarak kayıt yaptırabilir. Ancak kayıt için istenen belgelerin asıllarının, eğitim-öğretim dönemi başında, öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekir.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

E-posta adresi

MADDE 8

(1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki eğitim-öğretime ilişkin duyurular, bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu e-posta adresine gönderilen duyurular, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(4) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananlara ait e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 9

(1) Her türlü bildirim, öğrencinin, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiş olur.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres kaydı yaptırmış olan öğrencilerin, Üniversite kayıtlarında mevcut adreslerine gönderilen bildirimler, yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 10

(1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından, Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında, öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve kişisel dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartını kaybeden öğrencilere, başvuruda bulunmaları kaydıyla, Senato tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yeni bir kimlik kartı verilir.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler

MADDE 11

(1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim programlarına, yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer eğitim-öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının, Üniversitenin, özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden bölümler haricindeki diğer lisans programlarına dikey geçişleri, Senato kararıyla belirlenen kontenjanlar dâhilinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları, ilgili bölümlerin yazılı önerilerine dayanılarak, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yatay ve dikey geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(5) Kurum içi bölüm veya programlar arasında yapılan geçişler ile bu geçişlere ilişkin hususlar, ilgili kurulca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci

MADDE 12

(1) Özel öğrenci, yurt içinde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeylerindeki bir programda kayıtlı olan, çeşitli özel nedenlerle kaydı, kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenciler sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Özel öğrencilerin bir dönemde alabileceği ders sayısı Senato tarafından belirlenir. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin başvurma, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat ve birimlerin önerileri doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

(4) Üniversite dışından, özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden, ders başına alınacak öğrenim ücreti/katkı payı, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrenciye ilişkin diğer tüm usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci

MADDE 13

(1) Misafir öğrenci, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve yürütülen dersleri takip etmek isteyen, en az lise düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Üniversitede herhangi bir konu veya düzeyde ders alabilme yeterliğine sahip kişiyi ifade eder.

(2) Misafir öğrenciye ilişkin tüm usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 14

(1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporuyla belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda; danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla, söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak dersi alması sağlanır. Yapılacak uyarlamalara rağmen, engelli öğrencinin, dersin gereklerini yerine getirememesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, o derse eşdeğer olan başka bir ders alması sağlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayıyla sınav yeri, süresi veya biçimi değiştirilip, engelli öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılmasına ihtiyaç duyulan ek gereçler ile okuma ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar

MADDE 15

(1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içinde, ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun onayıyla, diğer bölümlerin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora ya da sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin eğitim-öğretim süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde ve öğrenciyle ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdür.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre birimin önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden, ilgili bölüm başkanları sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 16

(1) Öğrenci; her dönem başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde, öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme işlemini yapar.

(2) Kayıt yenileme işlemleri ÖBS ile düzenlenir. Öğrenci, kayıt yenileme işlemlerini ÖBS üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapar.

(3) Belgelenebilir bir mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci, o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemesi yapılmayan dönem, öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin, ilgili yönetim kurulu kararına bağlı olarak, akademik takvimde belirlenen süreler dışında yapılması mümkündür.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17

(1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücret ödemeleri; dönem başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz/yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların, o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden katkı kredisi almaya başlayan öğrencilerin, belgelemeleri ve müracaatları halinde, ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilir.

(4) Öğrenci değişim programları ile ortak veya benzer programlara katılan öğrencilerin katkı payları ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği, ilgili mevzuat hükümlerine göre, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanamayanlar, sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanamadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler

MADDE 18

(1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarında eğitim, maddi veya ailevi ve benzeri nedenlere bağlı olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla, her defasında iki yarıyılı aşmamak koşuluyla, en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. Dört yarıyıldan daha uzun süreli izinler için, Üniversite yönetim kurulu yetkilidir. Belirtilen süreler, ön lisans öğrencileri için iki yarıyılı aşamaz.

(2) İzin başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Ancak zorunlu hallerde, süresi dışında yapılan izin başvuruları, ilgili yönetim kurulu değerlendirmesine tabidir. İzin sürelerinin öğrenim sürelerine sayılıp sayılmamasına ilişkin karar, ilgili yönetim kurulu tarafından verilir.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda, yarıyıl ders kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. İzin tarihleri dolmadan Üniversiteye dönmek istemeleri halinde eğitim-öğretime devam etmek istedikleri yarıyıl başında, ilgili yönetim kuruluna bir dilekçeyle başvurmaları gerekir.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Rektörlük ile birimler tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin yüzde ellisini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için, durumlarını belgelemeleri kaydıyla, devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Bunlar dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre, devamsızlık süresi içindedir.

(5) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde, izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin, ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda, bu öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 19

(1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Kendi isteğiyle kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.

b) Azami süresi içinde eğitimini tamamlayamamak.

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılmak veya kayıt esnasında sunulan belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilmiş olmak.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin, o dönem için, ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili yönetim kurulu kararıyla iade edilir. Önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez; yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 20

(1) Akademik takvim, bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme ve sınav tarihleri gibi tüm etkinliklere ait tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim; akademik birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır; bir önceki eğitim-öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararıyla kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Eğitim-öğretim planlaması, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Derslerin işlenmesi bakımından bir yarıyıl on dört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta olacak şekilde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu (final) ve bütünleme sınavları, belirtilen sürenin dışındadır.

(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders işlenmez.

(5) Resmî tatil günlerinde ders veya sınav yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekli görülmesine bağlı olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla, ders ve sınavlar, resmî tatil günlerinde de yapılabilir.

(6) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi, bir önceki akademik takvimde belirtilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 21

(1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrenciler, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl olmak üzere belirtilen azami sürelerde eğitimlerini tamamlamak zorundadır.

(2) Öğrencilerin hazırlık programlarında geçirdikleri süreler, ön lisans ve lisans dönemi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Ön lisans programı

MADDE 22

(1) Ön lisans; ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans eğitim-öğretim düzeyi

MADDE 23

(1) Lisans; ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretim düzeyidir.

(2) Bu eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Mesleki hazırlık sınıfı, eğitim-öğretim süresi ve devam yükümlülüğü

MADDE 24

(1) Mesleki hazırlık sınıfı; kayıtlı olunan eğitim-öğretim programının özelliğine göre öğrencileri, lisans programlarına hazırlayan düzeydir.

(2) Mesleki hazırlık sınıfına ilişkin eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarının belirlenmesinde Senato yetkilidir.

(3) Hazırlık programında geçirilen süre, program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Yabancı dille eğitim-öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 25

(1) Birimlerde dersler, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir. Hazırlık programında geçirilen süre, program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Yan dal programı

MADDE 26

(1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden, isteyenlere, kendi lisans programına ek olarak, bir yan dal programına katılma izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programı açılması, yan dal programlarının hangi fakülte ve bölümler arasında gerçekleştirilebileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları; ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir. Başvurular programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Çift ana dal programı

MADDE 27

(1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans programları ile diğer ön lisans programları arasında; lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında çift ana dal programı açılabilir. Öğrencilerin kendi diploma programlarına ek olarak, ÇAP’a kayıt olmaları ve ikinci bir diploma almalarına izin verilebilir. ÇAP açılması, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen şartların yanı sıra, kayıt olunan yıldaki ilgili program için YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması şartının sağlanmış olmasını gerektirir.

(3) Öğrencilerin ÇAP’a kabulü, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararıyla yapılır.

(4) Eşzamanlı olarak birden fazla ÇAP’a kayıt olunamazken, bir ÇAP ile bir yan dal programına kayıt yapılması mümkündür.

(5) İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(6) Yetenek sınavıyla öğrenci alınan ÇAP’a öğrenci kabulünde, ilgili yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) ÇAP ile ilgili esaslar, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(8) Öğrencilerin ÇAP ile ilgili başvuru, devam, başarı ve başarısızlık durumları, ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönerge esaslarına göre yürütülür.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 28

(1) Bölümler, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açabilirler.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 29

(1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölümün önerisi ve ilgili kurulun kararıyla, kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Alınmış olunan dersler ve notları gösteren bir öğrenci durum belgesi verilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 30

(1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 31

(1) Birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz okulu eğitim-öğretim programları, birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda açılabilir.

Yaz okulu eğitim-öğretimi

MADDE 32

(1) Güz ve bahar dönemleri dışında, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir.

(2) Yaz okulu eğitim-öğretimi uygulaması, Üniversite tarafından bu konuda çıkarılan yönerge hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yaz okulu eğitim-öğretimine katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır.

Sınıf denkliği

MADDE 33

(1) Eğitim-öğretim planlarında, sırasıyla 60 AKTS kredisi, 120 AKTS kredisi ve 180 AKTS kredisi değerinde dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 34

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci işleri

MADDE 35

(1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri, kayıt oldukları birimler tarafından yapılır. Bu işlemler, öğrenci işleri birimince yürütülür.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 36

(1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili mevzuat uyarınca, bölümlerin gerekçeli önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla, eğitim-öğretim planlarına yeni ders konulması veya kaldırılması mümkündür. İlgili kurul kararıyla, eğitim-öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri (zorunlu, seçmeli) değiştirilemez.

(3) Mevcut plandaki derslerin, varsa ön koşulları, eğitim-öğretim planlarında belirtilir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında alınması gereken toplam AKTS kredisinin en az %25’i, seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim planları, izleyen eğitim-öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.

Dersler

MADDE 37

(1) Derslerin süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, dönem/yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir ders; teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin bir veya birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu, her bir ders için tek bir harf notu ile belirtilir. Dersler, özellikleri bakımından aşağıdaki gibi gruplandırılır:

a) Ortak zorunlu dersler.

b) Zorunlu dersler.

c) Seçmeli dersler.

(2) Bir akademik yıl içinde, her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(3) Bölümler arası iş birliği çerçevesinde bölümlerin, Üniversitenin farklı bölümlerine bağlı programlar için zorunlu ya da seçmeli ders açabilmesi ve kendi programları bünyesinde açmış oldukları derslere bölüm dışı kontenjan belirlemesi mümkündür.

(4) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir AKTS kredisinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(5) Bölüm başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, ilgili birim yöneticileri tarafından onaylanır ve bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.

(6) Gerekli hâllerde ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 38

(1) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan derslerdir.

(2) Ortak zorunlu dersler, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu dersler

MADDE 39

(1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Zorunlu dersler, eğitim-öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, ön koşulluluk veya başarısızlık gibi durumlara bağlı olarak, bir öğrencinin eğitim-öğretim süresinin uzamasına neden olan derslerin, eğitim-öğretim programında bir sorun teşkil etmemek kaydıyla güz, bahar veya yaz dönemlerinde açılması mümkündür.

(3) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf, atölye veya proje atölyesi mevcudunun yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders, birden fazla şube olarak açılabilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube için kontenjan belirlenebilir.

(4) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin her bir şubesi, farklı bir öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler (sınav, ödev ve benzeri) bölüm kurulu kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 40

(1) Seçmeli dersler; bir programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi açısından uzmanlaşılmak istenen alanlara yönelik derslerdir.

(2) Öğrencilerin, ön lisans programlarında en az 30 AKTS kredisi, lisans programlarında ise en az 60 AKTS kredisi değerinde seçmeli ders alabilmeleri için, programa kayıtlı öğrenci sayıları ile öğrencilerin uzmanlaşma yönelimleri göz önünde tutularak yeteri sayıda ders tanımlanır ve açılır.

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenerek akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi ve bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.

(5) Eğitim-öğretim planlarının bütünlüğü açısından öğrencilerin, oluşturulan seçmeli dersler arasından belli sayıda veya AKTS kredisi değerinde ders seçmeleri istenebilir.

(6) Birbirlerinin devamı niteliğinde olan seçmeli derslere ön koşul getirilebilir.

(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya birkaç tanesi, bir zorunlu dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.

(8) İlgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla mesleğe yönelik olmak üzere yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Ders alma koşulu ve sınırı

MADDE 41

(1) Öğrencilerin, ön koşulsuz veya ön koşulunu sağlamış oldukları dersleri, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla almaları mümkündür.

(2) Bir lisans bölümüne kayıtlı olan öğrenciler, bir ön lisans bölümünde verilen dersleri zorunlu veya seçmeli ders olarak alamazlar.

(3) GNO 2,00’ın altında olan öğrencilere, ortalamalarını yükseltebilmeleri için şahsen talep etmeleri ve danışmanlarının onay vermeleri halinde, bir dönemde en fazla 30 AKTS kredilik ders verilebilir.

(4) GNO 2,00 ve üzeri olan öğrenciler, talepleri ve danışmanlarının onayı halinde, bir dönemde en fazla 40 AKTS kredilik ders alabilir.

(5) GNO 3,32 ve üzeri olan öğrencilerin, talepleri ve danışmanlarının onayı halinde, bir dönemde en fazla 45 AKTS kredilik ders almaları mümkündür.

(6) Mezuniyet durumunda olup, mezuniyetine 45 AKTS kredisi kalmış olan öğrencilere, talepleri ve danışmanlarının onayı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik ders verilebilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma

MADDE 42

(1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve danışmanı rehberliğinde, ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.

(2) Hazırlık sınıfı veya birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerin dönem (yarıyıl) dersleri, ÖBS tarafından atanır.

(3) Birinci dönem derslerinin bir kısmından muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle-bırak haftası içinde danışmanının onayı ve ilgili kurul kararıyla bir üst dönem veya sınıftan ders alabilir.

(4) Eğitim-öğretimlerine ikinci dönem başında başlamak durumunda olan öğrenciler, açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilir.

(5) Öğrenciler, eğitim-öğretim gördükleri sınıf ve dönemde, öncelikli olarak eğitim-öğretim planlarında belirtilen ve planlandığı dönemde açılan zorunlu dersleri alır.

(6) Bir öğrencinin, önceden almış olduğu bir dersi, harf notuna bakılmaksızın ders notunu yükseltmek üzere yeniden alması mümkündür.

Ders tekrarı

MADDE 43

(1) Öğrenci, F veya F- notuyla başarısız olduğu alt döneme ait zorunlu dersleri, eğitim-öğretim planlarında belirtilen dönemlere bağlı kalmak kaydıyla yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrencinin, F veya F- notuyla başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alması veya bu ders yerine, AKTS kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi, danışmanın onayıyla seçmesi mümkündür.

(3) GNO’nun 2,00’ın altına düşmesine yol açan dönem itibarıyla öğrenci, koşullu geçmeyi tanımlayan D+ veya D notu almış olduğu zorunlu ders veya dersleri yeniden almak zorundadır.

(4) Öğrenci, önceki dönemlerde alıp başarılı olduğu bir dersi, not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir.

(5) Bir dersten D+, D veya F notu almış olan ve bu dersi tekrar eden öğrenci, devam zorunluluğu hariç, dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(6) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir.

Eğitim-öğretim yükümlülüğü

MADDE 44

(1) Eğitim-öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o derse ait yükümlülükleri kalkar ve öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisini, zorunlu veya seçmeli ders alarak tamamlayabilir.

Ders muafiyeti

MADDE 45

(1) Öğrenciler;

a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördükleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Üniversite içi geçişte, daha önce öğretim gördükleri bölümde başarılı oldukları derslerden,

c) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile girişlerde, daha önce öğretim gördükleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden,

muaf sayılmak üzere başvurabilir ve dersin ilgili öğretim üyesinin görüşü alındıktan sonra, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir.

(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına girerek, yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir.

(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için yabancı dil seviye tespit sınavından, yüz tam puan üzerinden 60 veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan notun harf notu karşılığı, ilgili yabancı dil dersinin harf notu olarak tanımlanır.

(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.

(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilir.

(7) Seviye tespit sınavı ve muafiyet işlemlerine ilişkin olarak diğer hususlarla ilgili Senato tarafından ayrıca usul ve esaslar belirlenebilir.

Bir döneme geçiş kredi sınırı

MADDE 46

(1) Lisans programlarında, ilk dönem hariç, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Staj çalışması

MADDE 47

(1) Birimlerdeki öğrencilere, ilgili bölümün gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla zorunlu veya isteğe bağlı, pratik çalışma ve staj yükümlülüğü konabilir.

(2) Stajların programlanması ve yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

İnceleme ve araştırma gezisi

MADDE 48

(1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının bir gereği olarak, ilgili birimin önerisi ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında, inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 49

(1) Öğrenciler, izledikleri eğitim-öğretim programında yer alan; teorik ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer, resital ve diğer dersler için bölüm kurulu kararları doğrultusunda, ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere eğitim-öğretim programlarının tümünde öğrenciler, derslerin %75’ine devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve bölüm kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamayan öğrenciler, dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar

MADDE 50

(1) Üniversite birimlerinde uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav.

b) Dönem sonu sınavı.

c) Bütünleme sınavı.

ç) Staj sınavı/değerlendirmesi.

d) Derece geçme sınavı.

e) Mazeret, muafiyet, üç ders, seviye tespit gibi gerekli durumlarda uygulanan sınavlar.

Ara sınav

MADDE 51

(1) Ara sınav, eğitim-öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, bölüm kurulu kararları doğrultusunda, ilgili öğretim elemanınca belirlenerek, dönemin ilk haftası içinde, ilgili bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur. Bu belirleme; proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler için de bölüm kurul kararları çerçevesinde yapılır.

(3) Ara sınavlar ya da yerine geçecek çalışmalara, geçerli mazereti nedeniyle katılamayan ve mazeretini belgeleyebilen öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili bölüm kurulu kararları doğrultusunda belirlenir.

Dönem sonu sınavı