İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek, Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi en iyi seviyede öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.

d) Türkçe öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Öğretim sürecinde kullanmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Topluluklarını yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına ve Türkiye dışına çıkacak vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi ve ihtiyaç duyulan diğer dünya dillerini öğretmek.

ı) Diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına ve soydaşlarımıza, gerekirse Uzaktan Eğitim yoluyla Türk Dili ve kültürünü kazandırmak ve bu amaçla ihtiyaç duyulabilecek ders materyallerini sağlamak.

i) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

j) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenler ile Türkiye dışına çıkacak öğrenci ve akademisyenlere ilgili ülkelerin dilini öğretmek.

k) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

l) Türkçe ve diğer dünya dillerine yönelik dil sınavları düzenlemek; dil yeterlilik belgesi vermek.

m) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek.

n) Dil kursları ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre dil sınavları hazırlamak ve düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversiteden iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Öğretim elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün davetiyle ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçte ikisinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı

MADDE 12

(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Birimler

MADDE 13

(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15

(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.