Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Meslek Yüksekokulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı ve/veya eş zamansız biçimde verildiği öğretimi,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,

g) Yüksekokul Müdürü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Meslek Yüksekokul bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayımlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayımlar yapmak.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Meslek Yüksekokulunda internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları ilgili mevzuat ve Yüksekokul Kurulu kararları çerçevesinde belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Meslek Yüksekokulunda çalışan öğretim elemanları arasından, Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Yüksekokul Müdürüne sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elamanı ile birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Yüksekokul Müdürüne sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Meslek Yüksekokul öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15

(1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul Müdürü bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.