Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde yapı ölçeğinden, kentsel tasarım ve bölge planlama ölçeğine kadar planlama, projelendirme ve tasarımla ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve bu ölçeklerle ilgili sosyal, ekonomik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek.

b) Kentin sağlık, eğitim ve sosyolojik yapısıyla ilgili projelerden tarım ve ziraat alanlarının dönüşüm ve kullanımına kadar farklı ölçeklerdeki konular üzerine projelendirme, bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğu Anadolu Bölgesindeki yerleşimler başta olmak üzere her türlü mimari tasarım faaliyetleri, mimari restorasyon, iç mimarlık faaliyetleri, peyzaj tasarım, planlama ve kentsel tasarım, kentsel morfoloji, kentsel belgeleme, kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kent turizmi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve kente dair sözlü tarih ile benzer konularda araştırmalar yaparak projeler geliştirmek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Merkezin amacı kapsamındaki konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, yarışma ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruşları ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz; araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin amaçları ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

g) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin amaçları kapsamındaki konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

ğ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere diğer fakültelerin lisans öğrencilerine Merkezde staj imkanı sağlamak.

h) Merkezin amacı kapsamındaki tüm çalışmalarda, gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyette bulunduğu çalışma alanlarına göre en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak Merkezin amacına uygun ve faaliyet alanlarına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

ğ) Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10

(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayı üzerine en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdürlüğe vekâlet etmek.

ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında Müdürün ve ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili hususlarda karar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

d) Protokol veya iş birliği yapılan resmi ve özel kuruluşlara verilecek her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerinde hizmet bedelinin ücretini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13

(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarıyla tanınan sahasında uzman Türk ya da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yabancı bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 35 kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak.

b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirmek veya yeni öneriler sunmak, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler

MADDE 15

(1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz, ücretli/gönüllü görev yapacak olan koordinatörlükler oluşturulabilir. Koordinatörler öğretim elemanlarından seçilir.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 16

(1) Koordinatörler; müdür yardımcılarına bağlı olarak faaliyet yürütmek koşulu ile Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet yürütür ve bu faaliyetlerinde merkezin ilgili diğer birimleriyle koordineli olarak çalışırlar.

(2) Birim yöneticileri bağlı olduğu Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludurlar.

Proje desteği

MADDE 17

(1) Merkez yapacağı proje veya işler için bölgesel kalkınma ajansları, Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi kurum ya da kuruluşlardan Rektörün onayı ile ayni, nakdi yardım ve hibe desteği alabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18

(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 19

(1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 20

(1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.