madde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CIFAL Istanbul): Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) işbirliğinde akademi, özel sektör, kamu ve sivil topluma eğitimler vererek farkındalık yaratmak ve yetkinlik kazandırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) işbirliği ile akademi, özel sektör, kamu ve sivil topluma eğitimler vererek eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek.

b) Küresel gelişmelerden yola çıkarak yirmi birinci yüzyılda gereken sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek ve özelde Türkiye genelde tüm dünyanın karşılaşacağı risk ve çözümler için; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine bilimsel ve öğretim açısından destek sağlamak ve bu kapsamda öğrencilere yönelik aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek:

1) Sürdürülebilir kalkınma adına öğrencilere yönelik topluma katkı sağlayabilecekleri yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan dersler ve programlar sunmak.

2) Öğrenciler ile birlikte sürdürülebilir kalkınma projeleri düzenlemek.

3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma adına planlanan değişimlere daha hızlı adapte olmaları ve yetkinlikleri dahilinde çalışmalar yapabilmeleri konularında yardımcı olmak.

4) Üniversitede sürdürülebilir kalkınma konularında yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek, bugün itibarıyla doğru seçimleri yapmak, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları benimsemek adına nitelikli eğitim uygulamaları sunmak, sektör ve Üniversite arasında yeni bağlantılar kurmak.

c) Sürdürülebilir kalkınma konularında bilincini geliştirmeyi amaçlayan tam ve yarı zamanlı akademik personele destek olmak ve bilgi vermek ve rehberlik etmek ve bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmek:

1) Akademik personelin Üniversite misyonuna yönelik ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alarak merkezi olarak bir dizi hizmet sunmak.

2) Öğretim elemanlarıyla birlikte sürdürülebilir kalkınma konusunda projeler yapmak üzere farkındalığı arttırmak.

3) Akademik personelin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.

ç) Danışmanlık hizmeti vermek; amacıyla ilgili araştırmalar, yayınlar yapmak ve Merkezin faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmek:

1) Birleşmiş Milletlerin 2016 yılında yürürlüğe koyduğu on yedi sürdürülebilir kalkınma amacı kapsamında, Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak.

2) Nitelikli projeler, kısa kurslar, seminerler ve sertifika programları düzenleyerek kurum içi ilgili birimlere geri bildirimler vermek, bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

3) Merkezin çalışma alanları kapsamında eğitimler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

4) Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin müfredat hazırlama konularında danışmanlık hizmeti vermek.

5) İlgili mevzuat kapsamında resmî ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

6) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel yayın haline getirerek dökümanları basılı ve dijital platformlarda yayımlamak.

7) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

8) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek, raporlamak ve geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bulunan, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin süresi kesintisiz olarak altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

ç) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre iletmek.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye dâhil toplam beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda yılda en az iki defa toplanır. Gerekli olduğu durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak için hazırlamak.

g) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin akademik birimlerini temsil edecek, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 13

(1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin yöneticileri, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Koordinatör

MADDE 14

(1) Koordinatör; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkezin veya alt biriminin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 16

(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, demirbaş ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17

(1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.