İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BÜSEÇAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan alt birimleri,

b) BÜBAP: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini,

c) Danışma Kurulu: Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) PİKOM: Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimini,

f) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında belirlenen konular üzerine bölgenin kalkınmasına ve Üniversitenin ihtisaslaşmasına katkı yapacak sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında her konuda faaliyet yürütmek.

b) Üniversitenin kısa, orta ve uzun vadede sosyal ve ekonomik alanlardaki hedeflerini gerçekleştirmek, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak her türlü sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde PİKOM ve ilgili diğer birimler ile koordineli olarak çalışmak.

c) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programını ve bu program kapsamında yapılan faaliyetlerin Üniversite ve bölgeye yansımalarını incelemek.

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili özel ve kamu kesimi ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçlara göre özel sektörün ihtiyaç duyacağı eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Teknolojik gelişmeleri takip ederek Merkezin geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanlarında araştırmacı, üretici ve sanayicilere her türlü hizmeti vermek, Üniversitenin misyonuna uygun olarak her türlü faaliyeti yürütmek/yürütülen faaliyetlere destek vermek.

f) İhtisaslaşma ve kalkınmayı sağlayacak diğer bütün faaliyetleri yürütmek, belirlenen hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak için eğitimler vermek, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yayınlar yapmak, ulusal veya uluslararası faaliyetlere katılmak, gerek görüldüğü taktirde alt çalışma grupları veya alt birimler oluşturmak.

g) PİKOM yönergesinde sosyal ve ekonomik konularda belirlenen her türlü faaliyeti PİKOM ve ilgili diğer birimler ile koordineli olarak yürütmek veya destek vermek.

ğ) İhtisaslaşmayı artırmak için ilgili merkezler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar ile koordineli olarak çalışmak.

h) Üniversitenin çeşitli birimlerinden veya ilgili üretici, sanayici ve kamu kurumlarından gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak.

ı) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ilgili alanlarda uygulama ve staj için yer ve hizmet sağlamak.

i) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak.

j) Alternatif ve yeni sosyal ve kalkınma modelleri geliştirmek, uygulamak, uygulanmasına katkı sağlamak.

k) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu/özel kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çerçevesinde sosyal ve kalkınma alanlarında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki konular başta olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınma amaçlı yürütülen diğer bütün faaliyetlerin Üniversite ve bölgeye yansımalarını incelemek.

b) Pilot Üniversite kapsamında belirlenen konularda Üniversitenin amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet yürütmek, gerek görüldüğünde bu amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten diğer birimlerle gerekli koordinasyon içerisinde çalışmak.

c) Bölgenin kalkınmasına katkı yapacak her türlü sosyal ve ekonomik araştırmalar, projeler yapmak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Faaliyet alanında ilgili mevzuat kapsamında kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırma, inceleme, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

e) Merkezin amacına uygun rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

f) İhtisaslaşma hedefi kapsamında arı ve doğal ürünler başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak her konuda araştırma konularını belirlemek ve bu konularda faaliyet göstermek.

g) Belirlenen konularda başvurusu yapılan projelerin değerlendirmesini ve takibini gerçekleştirmek, bu işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde BÜBAP, Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve PİKOM ile Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, tercihen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında görevlendirilmiş veya Üniversitede Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerekli görüldüğü takdirde görev süresi dolmadan Rektör tarafından doğrudan değiştirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan en fazla 3 öğretim elemanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görev süreleri dolmadan müdür yardımcıları değiştirilebilir. Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür veya müdür yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları ve çalışma programlarını uygulamak.

ç) PİKOM ile koordineli olarak çalışmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek.

g) Kalkınma ve İhtisaslaşma alanları başta olmak üzere Merkezin bütün faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin ilgili diğer birimleri ile işbirliği yapmak ve koordineli bir şekilde çalışmak.

ğ) Çalışma programını ve Merkezin yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde Rektör/sorumlu rektör yardımcısı ile ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/kurulların Merkezin faaliyet alanları ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10

(1) Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumlu olmak üzere şu görevleri yaparlar:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak işleyişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.

ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında Müdürün ve ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu; daimi üye olan Müdür, müdür yardımcıları, PİKOM temsilcisi, BÜBAP Koordinatörü ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları olmak üzere en az 7, en fazla 11 kişiden oluşur. Daimi üyelerin dışında kalan üyeler Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak, Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezde yapılacak her türlü hizmetin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işlerin ve ücretlerin dağıtımına karar vererek onaylanmak üzere ilgili makama iletmek.

d) Merkezce desteklenen/yürütülen araştırma, geliştirme ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

e) Üniversitenin ihtisaslaşmasına, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan projeler hazırlanmasını sağlamak, her türden faaliyet konularını tespit etmek ve araştırmacıları, üreticileri, sanayicileri ve benzeri kişileri bilgilendirmek.

f) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla Müdürün önerisi üzerine Merkez alt birimleri oluşturmak.

g) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.

ğ) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işleri ve ücretleri onaylanmak üzere ilgili makama/kurula göndermek.

h) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Merkezin faaliyetleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulu, üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programına ve Üniversitenin ihtisaslaşması ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak diğer bütün faaliyetlerine uygun olarak Üniversite ile diğer üniversitelerin ilgili birimlerinin öğretim üyeleri ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla 30 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri 3 yıl için görevlendirilir. Müdür, PİKOM Koordinatörü, BÜBAP Koordinatörü ve Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün davetiyle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirerek yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Merkeze tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve alt birimler

MADDE 14

(1) Merkez faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacı ile çalışma grupları veya benzer isimlerde alt birimler, PİKOM Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesi Merkezde görevli personeller için Müdür tarafından, diğer birimlerde görevli personeller için ise Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı çalışmalarından dolayı sorumludur.

(3) Alt birimler Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programının amaçlarına uygun olarak faaliyet yürütür ve bu faaliyetlerinde Merkez ve PİKOM ile diğer ilgili birimlerle koordineli çalışır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16

(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkezin ve Üniversitenin hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile PİKOM Yönergesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.