Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, çalıştırmak ve sürdürmek.

b) Üniversitede fen, sağlık ve sosyal bilimlerde disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirecek, Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak.

c) Üniversitedeki araştırıcıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmak.

ç) Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile Üniversitenin eğitim çalışmalarına yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkez amaçları doğrultusunda şu faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede faaliyet gösteren tüm bilim dallarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar için koordinasyon sağlamak.

b) Üniversite ile sanayide gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla gerekli proje ekiplerini oluşturmak.

c) Üniversitede üretilen bilgiyi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi amacıyla ilgili alanlara yönlendirmek.

ç) Üniversite, sanayi ve kamu kuruluşları arasında bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağları ile bilim ve teknoloji platformlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Üniversitenin vermiş olduğu proje desteklerinin verimliliğini ve işlevselliğini sağlamak üzere öncelikli alanları, proje değerlendirme-izleme kriterlerini ve uygulama ilkelerini belirlemek ve yürütmek.

e) Ulusal ve uluslararası araştırma proje desteklerinden Üniversitenin etkin olarak yararlanması için gerekli bilgilendirme ve düzenlemeleri gerçekleştirmek.

f) Üniversite öğretim elemanlarının ve birimlerinin mevcut teknoparklardan yararlanma süreçlerinde düzenleyici görev almak.

g) Lisans ve lisansüstü programların, temel ve uygulamalı araştırmalara paralel olarak güncelleştirilmesinde ve teknoloji kullanımına imkan verecek şekilde geliştirilmesinde ve bilgi aktarım ortamları sağlanmasında; lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde sanayi ile katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacak ortak projeler geliştirilmesine yardımcı olmak.

ğ) Sanayiye projelendirme, danışmanlık, test, ölçüm ve analiz hizmetleri vermek.

h) Üniversite ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar, sertifika programları düzenlemek.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine, sanayi ve kamu kuruluşlarından staj ve deneyim kazanma olanakları sağlamak.

i) Üniversitede yenilik sisteminin gelişimini yönlendirmek ve gerekli etkinlikleri yürütmek.

j) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmede gerekli birimlerin oluşturulmasını ve çalışmaların yürütülmesini düzenlemek.

k) Temel bilim ve uygulamalı araştırmalar için, sektörün ve sivil toplum temsilcilerinin desteği ile yarışma ve ödül programları geliştirmek ve yürütmek.

l) Araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanında Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri yürütmek; çalışma grupları, kurullar oluşturmak ve bunların çalışmalarını yürütmek.

m) Merkezin faaliyet konularında konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık bir faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve bir sonraki yıla ait faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

ç) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16

(1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.