madde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EBYÜ-DEHAM): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

e) Yerel Etik Kurul (EBYÜ-HADYEK): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan sağlık alanındaki deneysel araştırmalar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, klinik uygulamalara zemin oluşturabilecek eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak.

b) Deney hayvanlarına mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak.

c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağlamak.

ç) Uygulamalarla ilgili eğitim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek.

d) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

f) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi başında olmadığı hallerde belirlediği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde kıdem sırasına göre Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilene kadar bu görevi vekâleten yürütmek üzere Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) EBYÜ-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10

(1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı üye dahil toplam yedi kişiden oluşur. Tıp Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen; Tıp Fakültesi Cerrahi, Dâhili ve Temel Tıp Bilimleri alanlarından birer üye olmak üzere toplam üç üye, Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelinin ilgili mevzuat hükümlerince belirlenmesine yönelik olarak Merkezin teklifini hazırlamak.

ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.