Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜİSGEM): Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, bilgilendirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak.

b) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurarak çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

ç) Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında istihdam edilecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı eğitim kurumu yetkisi ile Bakanlık tarafından sertifikalandırılacak iş güvenliği uzmanlığı kursları, işyeri hekimliği kursları ve diğer sağlık personeli kurslarını düzenlemek.

d) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar kurmak, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek, gerektiğinde var olan laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerini Rektörün onayı ile bünyesine almak.

f) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat doğrultusunda farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak.

g) Merkez bünyesinde gerektiğinde ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurulmasını Rektöre önermek ve onay aldıktan sonra kuruluşu planlamak, birimi kurmak ve birimin işleyişini düzenleyerek işveren adına yürütmek.

ğ) Yönetim kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararlarını yürütmek.

d) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunluğu sağlayarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden en az beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite dışından seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 14

(1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.