Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten, Hakkari Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/anasanat dalı bünyesinde faaliyette bulunan bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

f) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını,

g) Danışman/Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

h) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Giriş Sınavını,

ı) Enstitü: Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim enstitüsü müdürünü,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az doktora derecesine sahip kişiyi,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Rektörlük: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

u) Tez yazım kuralları: Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen, tezin ciltlenme şekli ve boyutları, kapak düzenlemesi, bölümleri, başlık ve alt başlıkların verilme şekli, yazı satır aralıkları, fontu, font büyüklüğü, grafik ve resimlerin yerleştirilme ve gösterilme şekli, kaynakların atıf yapılma kuralları gibi şekil yönünden bir tezin yazım kurallarını,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

y) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

bb) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5

(1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenerek lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 6

(1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES puanı aranmaz.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı istenmeyebilir.

e) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.

b) Lisans not ortalaması ve not dökümü.

c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.

ç) Başvuru formu.

(3) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ya da Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

(4) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü Kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 70 puan almış olmak gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %30’u ve mülakat/yazılı değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirilmelerden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi lisans diploma notunun %50’si, mülakat değerlendirilmesinin %50’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bulundurularak %50 fazlası yedek öğrenci alımı için sıralamaya alınır.

(7) Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenci kabulünde mülakat, anabilim/anasanat dallarınca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Mülakatın değerlendirmeye alınabilmesi için adayın en az 60 puan alması gerekir. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(8) Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

(9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için;

a) Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya anabilim dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya anasanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir programdan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

ç) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan enstitünün kararında belirtilmek kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

d) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı almış olmaları,

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan enstitünün kararında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

f) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bu puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına başvuracak adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70 puan veya Hakkari Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından bu puana eşdeğer puan almış olmaları,

g) Adayın, sınava girdiği tarihten itibaren YÖKDİL ve YDS puanlarının geçerlilik süresi beş yıl ve lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması,

gerekir.

(10) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarının öğrenci kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

(11) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunlarından ALES belgesi istenmez. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış olup Üniversitede doktora eğitimine başvuracak adaylardan ALES belgesi geçerlilik süresi bitmiş olanlardan yeni tarihli ALES belgesi istenir.

(12) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.

c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.

ç) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil belgesi.

d) Başvuru formu.

(13) Tıp bilimleri ve disiplinler arası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

(14) Temel tıp klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.

c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.

ç) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil belgesi.

d) Başvuru formu.

(15) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi sınav jürisi tarafından yapılır. Sınav; anabilim/anasanat dallarınca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(16) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci kabulünde, ALES veya TUS/DUS temel/klinik bilimler puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans diploma notunun %30’u ile mülakat değerlendirmesinin %20’si toplanarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70, ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvuran adaylar için en az 60 olması gerekir.

(17) Mülakat, anabilim dalınca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun seçtiği en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi, programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Mülakatın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın en az 60 puan alması gerekir. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca kararından sonra ilan edilir.

(18) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7

(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında 6 ncı maddedeki esaslara göre kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre azami bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre içinde alınan derslerden başarısız olunması durumunda, bu dersleri başarıncaya kadar geçen süre azami eğitim-öğretim süresinden sayılır ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisansüstü derslerini başarmış olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü derslere devam edebilir, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir.

(4) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları dersler, lisansüstü programda, uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç almaları gereken asgari 7 ders/21 kredinin en fazla %50’si kadarı 3 ders ve/veya 10 krediye sayılır. Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil kalan kısmını bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile dönem eksiltmesi talebinde bulunabilir. Dönem eksiltmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için ayrı ayrı olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar.

(5) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9

(1) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır.

(4) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden, yüksek lisans için en az 65, doktora için en az 70 veya eşdeğeri puan olması gerekir.

(5) Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(6) Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir.

(7) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulu varsa sağlaması gereklidir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10

(1) Başarılı kabul edilen adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde diplomanın aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ve istenen diğer belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanarak işlem yapılır.

(3) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen belgelerin diploma dâhil, tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme

MADDE 11

(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için alacağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri, ders kayıt formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Alınacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir.

(3) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydın yenilenmediği yarıyıllar azami süre hesabında dikkate alınır.

(4) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(5) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde mazeretini belgeleyerek enstitüye başvurur. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenci, enstitü tarafından belirlenecek tarihlerde kaydını yeniler. Bu sürede de kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12

(1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı takvimi Senato tarafından düzenlenir.

Derslere devam, sınav ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 13

(1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(3) Lisansüstü dersler, uygulamalar ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde AKTS gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girişi yapılır ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme/yaz okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu, bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 65 puan, doktora için en az 70 puan olması gerekir.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(7) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Lisansüstü programlarındaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere her yarıyıl için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez izleme komitesi (TİK) raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen TİK raporları için başarısız (BS) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.

ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri her dönem sonunda başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.

d) GR notu; bu Yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken 0 (sıfır) başarı notu olarak işleme alınır.

e) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında 0 (sıfır) başarı notu işlemi görür.

f) MZ notu; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra on beş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu 0 (sıfır) başarı notuna dönüşür.

(8) Başarılı (B) ve başarısız (BS) notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(9) Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı uyruklu öğrenciler için anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez/sanat çalışması İngilizce olarak yazılabilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 14

(1) İlan edilen sınav notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması hâlinde düzeltme işlemi, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde öğrencinin veya ilgili öğretim elemanının yazılı talebi ile bağlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılır.

(2) Yarıyıl ve bütünleme/yaz okulu sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

İtiraz

MADDE 15

(1) Öğrencilerin, sınavlardan aldıkları notlara ilişkin itirazları, ilgili sınav ilan edildikten sonra beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

(2) Öğrencilerin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin diğer itirazlarında da aynı usul geçerlidir.

Not ortalaması

MADDE 16

(1) Not ortalaması AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS’nin başarı notu ile çarpımları toplamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Ders saydırma

MADDE 17

(1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için dersin kredisi başına düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma işlemi yapılır.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası iş birliği kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması, bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile değerlendirilir.

(4) Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda, ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası iş birlikleriyle Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, anlaşma hükümleri ve uluslararası iş birliği ilkeleriyle yürütülür.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 18

(1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 19

(1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye dilekçe ile başvuran öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı doktora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz ve uzaktan öğretim yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması.

b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi.

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü.

ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

e) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

(3) Hak dondurma süresinin bitiminde öğrenci enstitüye başvuruda bulunarak öğrencilik haklarını başlatır. Başvuruda bulunmayan öğrencinin öğrencilikten kaynaklanan tüm sorumlulukları hak saklama süresinin bitiminden itibaren başlamış sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 20

(1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu veya seçmeli dersi öncelikle tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Dersten başarısızlık durumu devamsızlıktan kaynaklanmış ise tekrar edilen derse devam zorunludur. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve ulusal kredisi, ilgili yarıyılın toplam kredisi içinde değerlendirilmez.

(2) Öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanacak seçmeli dersin açılmamış olması durumunda anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilgili dersin yerine başka bir ders alınabilir. Ancak bu durumda, ders alma talebi ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Yaz okulu açılması

MADDE 21

(1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi

MADDE 22

(1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, 6 ncı maddedeki şartları sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(3) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 23

(1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Ders yükü

MADDE 24

(1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi; 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(5) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Süre

MADDE 25

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine ve Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26

(1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması ve buna yönelik uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve kayıt işlemleri, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde atanır. Danışman, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(3) Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararına göre atanır.

(5) Tez danışmanı, yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Danışman değişikliği, mevcut ve önerilen danışmanın ve öğrencinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.

(6) Öğrenci derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim üst kurullarına geçiş yapan veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ölüm, emeklilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde Enstitü Yönetim Kurulunca danışman değiştirilebilir.

(8) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan derslerinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27

(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez savunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması yüksek lisans programının azami süresi içerisinde yapılmalıdır.

(2) Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(5) Tez jürisi, söz konusu tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitünün yazılı daveti ile önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen gün, yer ve saatte toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve/veya tez danışmanı olmadan yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir savunma sınavı tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması süresi 45 dakikadan az olamaz. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Geçerli bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrencinin talepte bulunması hâlinde, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28

(1) Tez sınavında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken en az 120 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı programının onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Enstitü Kurulu öğrenciye mezuniyet için tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayımlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı koyabilir.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 29

(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 30

(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32

(1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33

(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde YÖK tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve Rektör ve Enstitü Müdürünün imzası bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 34

(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 35

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ders döneminde yapılan seminer dersi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora öğrencilerinin aldıkları ortak seçmeli derslerinin kredileri, doktora kredisine ve not ortalamasına dâhil edilmez.

(2) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 36

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepte bulunmaları hâlinde anabilim/anasanat dalının ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37

(1) Doktora tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak tez ikinci danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez ikinci danışmanı, danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri hâlinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek danışmanın yükümlülüğündedir. Bir öğrencinin danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalı programı açılmamış ise öğrencinin bulunduğu anabilim/anasanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 38

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı Doktora Yeterlik Komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversitenin yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 39

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi hâlinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez önerisi savunması, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir. TİK toplantısı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41

(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında öğrencinin ve danışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür. Tez savunması süresi en az 60 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, anabilim/anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri hâlinde 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 42

(1) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan, doktora programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) Enstitü Kurulu öğrenciye mezuniyet için tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayımlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı koyabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 43

(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) YÖK tarafından açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru kabul edilir.

Ders yükü

MADDE 44

(1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve uygulamaları, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersleri ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam 240 AKTS kredisinden, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de kırk iki kredilik on dört dersten az olmamak koşulu ile yeterlik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Ders döneminde yapılan seminer dersi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört lisansüstü dersini, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.

Süre

MADDE 45

(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya YÖK’ün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmaların süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talep edilmesi hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 46

(1) Doktora tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır.

(2) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak tez ikinci danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez ikinci danışmanı, danışmanın isteği, anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri hâlinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek danışmanın yükümlülüğündedir. Bir öğrencinin danışmanı, anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Danışman, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak kadrosunun bulunduğu anasanat dalı programı açılmamış ise öğrencinin bulunduğu anasanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 47

(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) 44 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci 6 ay içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı Sanatta Yeterlik Komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Sanatta Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sanatta yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniversitenin yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(6) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Sanatta Yeterlik Komitesi jürisi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 48

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi hâlinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49

(1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez önerisi savunması, anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir. TİK toplantısı, anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 50

(1) Anasanat programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında öğrencinin ve danışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

(2) Sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje, konser, gösteri sunumunu tez savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ve/veya sergi, proje, konser, gösteri sunumlarında ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösterisini tamamlayarak danışmanına sunar. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Tez çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Jüri üyeleri sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje, konser, gösteri için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür. Tez savunması süresi en az 60 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile anasanat programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara, anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri hâlinde 45 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51

(1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan, sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler