Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Ekonomi Güvenliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi Ekonomi Güvenliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Haliç Üniversitesi Ekonomi Güvenliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonomi güvenliği konusunda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak.

b) Ekonomi güvenliği alanında faaliyetlerde bulunmak üzere ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

c) Başta Türkiye olmak üzere ekonomi güvenliğini ölçmeye yönelik olarak ülkeler bazında incelemeler yapmak, endeksler geliştirmek, hazırlamak ve sürekli olarak güncel tutmak.

ç) Ekonomi güvenliği farkındalığı oluşturacak çalışmalar yapmak ve Ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak.

d) Sektörel sorunların ekonomi güvenliğine etkisini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla sektörel toplantılar düzenlemek ve raporlaştırmak.

e) Ekonomi güvenliğine etki edecek alanlara ilişkin erken uyarı mekanizmalarını içeren yapay zeka tabanlı yazılımlar geliştirmek ve uygulamak.

f) Ekonomi güvenliği ve ilişkili alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

g) Ekonomi, finans, finansal güvenlik ve ekonomi güvenliği kapsamında Üniversite öğrencilerinin bilinçlenmesi ve kendisini geliştirmesi maksadıyla, yaygın kullanılan yazılımlar ve paket programlara ilişkin eğitimler vermek ve sertifika programları düzenlemek.

ğ) Ekonomi güvenliği ve ilgili alanlara ilişkin olarak ulusal veya uluslararası alanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan proje çağrılarına iştirak etmek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ekonomi güvenliği ile ilişkili olarak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak ve akademik yayınları teşvik etmek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan araştırma ve çalışmalar kapsamında ortaya çıkan bilgiler ve elde edilen verilerle ilgililere raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7

(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür ve Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayiniyle ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkez yönetimiyle ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11

(1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya istekleri halinde dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 13

(1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde mekân tahsis edilebilir ve/veya personel görevlendirilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 16

(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.