Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ile Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Ders Kurulu: Dönem I ve II’de uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konuların bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününü,

d) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, Ders Kurulları, klinik uygulama, eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Fakültenin öğretim üyesini,

e) Dönem koordinatör yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen; ders, Ders Kurulları, klinik uygulama eğitim-öğretim programlarını ve sınavları koordine etmede dönem koordinatörüne yardımcı olan, Fakültenin öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından fakülte öğretim üyeleri arasından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile üyelerden oluşan komisyonu,

g) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

j) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

m) Yıl: Akademik yılı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5

(1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmî belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6

(1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7

(1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından tebliğ edilen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında katkı payı ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır. Dersler ve Ders Kurullarına yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdür.

(2) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl dersler ve Ders Kurullarına devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8

(1) Fakülte, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 9

(1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 10

(1) Dersler ve Ders Kurulları; teorik, pratik, klinik uygulama, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 11

(1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on beş hafta sürer. Yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar bu süreye dâhildir. Fakat yıl/yarıyıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve klinik uygulama grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12

(1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, dersler başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13

(1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimi diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 14

(1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 15

(1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar, yaz klinik uygulamaları ve Ders Kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; ilgili komisyonların önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir.

ç) Uygulamalı dersler ve klinik uygulama dersleri mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslerde, Dönem I-II-III öğrencilerinin her yıl belirli sayıda ve standarttaki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekmektedir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Dönem I-II-III sınıflarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin yılsonu sınavına girebilmesi için yapması zorunlu olan uygulamalı çalışmaların %100’ünü akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar tamamlamış olması gerekir. Bu uygulamalı çalışmaların tümünü, derslerin bitim tarihine kadar tamamlayamayan öğrenci, o dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Yıl içindeki haftalık düzen içerisinde tamamlanamayan uygulamalı çalışmaların, derslerin bitiminden önce hangi sürede ve ne şekilde tamamlanacağı ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulur. Uygulamalı çalışmalarını tamamlayamadığı için yılsonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenci o uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

d) Ders Kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir.

e) Klinik uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi klinik uygulama çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz. Dönem IV ve V sınıflarındaki öğrenciler, klinik uygulamalı dersler ve klinik uygulamalarda yapmaları gereken klinik uygulamaların tamamını ilgili klinik uygulama süresi içerisinde bitirmek zorundadır. Bu uygulamaların tamamını bitiremeyen öğrenci o dersin veya klinik uygulamasının yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve o uygulamalı dersi veya klinik uygulamasını bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

f) Klinik uygulama kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait klinik uygulamaların birlikte yürütüldüğü klinik uygulamalardır. Klinik uygulama kurulları tarafından oluşturulan entegre klinik uygulamasının süresi, uygulamaların niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dallarının kararı ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile belirlenir ve akademik yılbaşında duyurulur.

Devam zorunluluğu

MADDE 16

(1) Öğrenciler akademik yıl boyunca; teorik derslerin ve Ders Kurullarının en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devam etmek zorundadır. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin yılsonu sınavlarına alınmaz. Bu öğrenciye (F1) devamsız harf notu verilir ve o dersten başarısız sayılır. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci Dönem IV veya V’te ise klinik uygulamada devam etmediği süreyi anabilim dalının uygun gördüğü zaman diliminde tamamlamak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde klinik uygulama tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için sadece giremediği ara sınavlar ve her bir Ders Kurulu sonu teorik ve pratik sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu; Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı, yılsonu ve bütünleme sınavları için geçerli değildir.

(4) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç tekrar edilen zorunlu derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da tekrar ederken de devam şartı aranır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 17

(1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak ortak zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlık dışında kalan öğrenciler bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır.

(2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(3) Ders Kurullarında, öğrencilerin bir üst sınıfa geçebilmeleri için Ders Kurulları başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Ders Kurullarından başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

Ders muafiyetleri

MADDE 18

(1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk iki haftası içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olmak isteğiyle Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için veya Üniversite içinden Eczacılık Fakültesine yatay geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 19

(1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce eğitim komisyonunun önerisi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlar Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 20

(1) Sınavlar; Ders Kurulu sonu sınavı, Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı, Ders Kurulu sonu mazeret sınavı, ara sınav, yılsonu sınavı, klinik uygulama bitirme sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, çoktan seçmeli, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların formatının ne şekilde olacağına ve uygulama, klinik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az on beş gün önceden ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar gibi resmi tatil günleri dışında gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Dönem V klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında devam eden klinik uygulama süresince ara sınav yapılabilir.

b) Ders Kurulu sonu sınavı: Eğitim-öğretim dönemi içinde her Ders Kurulu sonunda yapılan sınavlardır. Bu sınavlar sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama şeklinde yapılır.

c) Yılsonu sınavı: Bir dersin yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönem sonu veya yılsonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından/uygulama sınavlarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Ancak, Dönem V öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

ç) Ders Kurulu yılsonu sınavı: Yılsonunda yapılan, o yıla ait tüm Ders Kurullarının içeriklerini kapsayan sınavdır. Bu sınav sadece teorik veya teorik ve pratik/uygulama sınavı şeklinde yapılır.

d) Klinik uygulama bitirme sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Dönem IV öğrencileri için yapılacak klinik uygulama sınavı: Uygulamalı zorunlu derslerin klinik uygulamalarını tamamlayan öğrenciler ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulması şartıyla klinik uygulama sınavına tabi tutulabilir. Klinik uygulama sınavı yalnızca hasta başı sözlü sınav, klinik uygulama ya da bunların her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Şayet yapıldıysa, klinik uygulama sınavı baraj niteliği taşır ve o sınavda başarısız olan öğrenci o dersin yılsonu sınavına giremez. Bu öğrenciler teorik bütünleme sınavından önce tekrar klinik uygulama sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci o dersin teorik bütünleme sınavına giremez ve sonraki eğitim-öğretim yılında bu dersi tekrar eder.

2) Dönem V öğrencileri için yapılacak klinik uygulama bitirme sınavı: Klinik uygulama süresince yapmaları gereken klinik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulması şartıyla, öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavından önce klinik uygulama sınavına tabi tutulabilir. Klinik uygulama sınavı yalnızca hasta başı sözlü sınav, klinik uygulama ya da bunların her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Şayet yapıldıysa klinik uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler klinik uygulama bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Klinik uygulama bitirme sınavının sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden en az iki kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Klinik uygulama bitirme sınavından başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavı yine ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen sınav aşamalarını içerir ve öğrenci tüm aşamaları başarı ile tamamlamak zorundadır.

e) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Ayrıca; beşinci sınıf klinik uygulama bitirme sınav notu başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen bütünleme sınav döneminde bütünleme sınavına toplu olarak alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılan mezuniyet aşamasındaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden klinik uygulama bitirme sınav döneminde kullandırılabilir. Ortak zorunlu dersler için 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

f) Ders Kurulu bütünleme sınavı: Ders Kurullarının bütünleme sınavı, Ders Kurullarının yılsonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Bu sınava, Ders Kurulu yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, Ders Kurulu yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

g) Muafiyet sınavı: İlgili derslerden Rektörlük tarafından yapılabilir.

ğ) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara ve Ders Kurulu sonu sınavlarına katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, Ders Kurulu sonu sınavları ve ara sınavlar için verilir. Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri Ders Kurulu sonu sınavları ve ara sınavların müfredat programından sorumludur. Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı ders ve Ders Kurulu için birden fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun geçerli olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde Dekanlığa verilmesi zorunludur. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan veya ilgili döneme ait Ders Kurulu sonu sınavları ve ara sınavların başlangıç ve bitişini kapsayacak tarih aralığında alınan raporlar geçerli kabul edilmez. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde Ders Kurullarına ve derslere girse bile devamsız kabul edilir ve herhangi bir Ders Kurulunun veya dersin sınavına giremez. Alınan sağlık raporlarından önemli bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşılan ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir. Mazeret durumu uygulamalı dersler için belirtilen asgari koşulları değiştirmez. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya reddedebilir.

h) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek yarıyıl sonu ve ek bütünleme sınavlarıdır. İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimler tarafından akademik takvime göre belirlenir ve ilan edilir. Ek sınavında başarılı olabilmek için, en az 60 puan almak zorunludur. Ek sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21

(1) Dersler için başarı notunun belirlenmesi aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının %50’si ile yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucunda elde edilen nottur.

b) Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 alma zorunluluğu vardır.

(2) Ders Kurulları için başarı notunun belirlenmesi aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders Kurulu sonu sınavları, Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı ve Ders Kurulu mazeret sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin aldığı puan ondalıklı olarak ilan edilir.

b) Dönem sonu başarı notu hesaplanmasında; her bir Ders Kurulunun sonunda elde edilen sınav notunun aritmetik ortalamasının %50’si ve o döneme ait Ders Kurulu yılsonu sınavı notunun %50’si alınıp toplanarak o dönem için dönem sonu başarı notu elde edilir.

(3) Dönem sonu başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlanır. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0,50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0,50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır. Dönem sonu başarı notu öğrenciye 23 üncü madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak bildirilir.

(4) Dönem sonu başarı notu yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra 60 ve üzerinde olan öğrenciler o dönem için başarılı sayılırlar.

Sınav dallarının sonuca etkisi

MADDE 22

(1) Ders Kurulu sonu sınavları, Ders Kurulu yılsonu sınavı, Ders Kurulu bütünleme sınavı ve mazeret sınavlarında, öğrenci sınavda sorusu bulunan her bir bilim ya da anabilim dallarına ait puanların en az %50’sini almak zorundadır. Öğrenci bir bilim ya da anabilim dalına ait toplam puanın %50’sinin altında not aldığında, aldığı not ile o bilim ya da anabilim dalının toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

Değerlendirme

MADDE 23

(1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a) Geçer notlar şunlardır:

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1: Devamsız, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı yok.

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F3: Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız. Ayrıca, yarıyıl/ yılsonu ve bütünleme sınavlarında en az 50 puan alma şartı sağlanamadığında da F3 notu verilir. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0,50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0,50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

4) E: Mazeretli geçemez.

5) K: Kalır (Meslek dışı dersler için).

Not ortalaması

MADDE 24

(1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(3) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni

MADDE 25

(1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği, intihal yaptığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pasaportla da sınavlara girebilirler.

(5) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan, ilgili kurullar tarafından ilan edilen sınav kurallarına uymayan öğrenciler için tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılır. Bu durumdaki öğrenciler, o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Bir yarıyıl veya iki yarıyıl süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrenci, cezalı olduğu yarıyıl veya dönemlere ilişkin ara sınav, ara sınav yerine geçen diğer sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına giremez.

Sınavlara itirazlar

MADDE 26

(1) Sınav sorularına itiraz başvuruları sınav bitiminden sonraki üç iş günü içinde, sınav sonucuna itirazların sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtirazlar, ilgili ders sorumlusunca incelenerek sonuç eğitim komisyonu kararı ile kesinlik kazanır ve maddi ve bilimsel hatalar ile ilgili itirazlar başvuruyu izleyen beş iş günü, usul ve işleyiş ile ilgili itirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hata yapılması halinde düzeltme işlemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içerisinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararını gerektirir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27

(1) Her türlü sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 28

(1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir. 25 inci ve 26 ncı maddelere göre işlem söz konusu ise belirtilen işlemler ve sürelerin bitiminde sonuçlar kesinleşir.

Onur öğrencisi

MADDE 29

(1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 30

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(4) Diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları 23 üncü maddede gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.

Diplomalar

MADDE 31

(1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: İlk iki eğitim-öğretim yılındaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmak şartı ile diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, Ders Kurullarını, uygulamaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Kayıt dondurma

MADDE 32

(1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile ilgili birim kurulu tarafından, en fazla iki döneme kadar öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.

(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma ve mazeretlere ilişkin işlemlerde uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 33

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Değişim programları

MADDE 34

(1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tebligat, Disiplin, Harçlar, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Tebligat-adres bildirme

MADDE 35

(1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak, elektronik posta adresine gönderilmek veya Fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış olur.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 36

(1) Öğrencinin genel görünüm ve giyinişi, Fakültenin ve diş hekimliği mesleğinin özel şartlarına uygun olmalı ve bu konuda öğrenci ilgili mevzuata uymak zorundadır.

Disiplin

MADDE 37

(1) Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Harçlar

MADDE 38

(1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğrenim harçlarını ödemek zorundadır. Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez. Bu konuda öğrenim harçları ile ilgili yasal mevzuat öncelikli olarak uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 39

(1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Öğrencilerin her türlü başvuruları

MADDE 40

(1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikâyetlerine ilişkin başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Kayıt sildirme

MADDE 41

(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir. Bu durumda, öğrencinin ödemiş olduğu harç veya ücretler iade edilmez.

(2) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

İlişik kesme

MADDE 42

(1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olarak Fakülteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 43

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44

(1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Fakülteye, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 44 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 45

(1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.