madde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KİMGEM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Proje: Kimyasal maddeler üzerine araştırma, geliştirme ve üretim yapılabilmesi için Kimya, Kimya Mühendisliği ve Kimya Öğretmenliği lisans programlarından mezun doktoralı öğretim elemanlarının Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri yazım kurallarına göre hazırlayacakları ve en fazla 12 ay süreli çalışma planını,

d) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun onayı sonrasında, ticarileşebilecek ürünlerin üretimini yapmak ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığıyla Üniversiteye katkı sağlamak.

b) Merkez bünyesinde faaliyet alanlarına uygun laboratuvar oluşturarak kamu, özel sektör ve üniversiteler için ilgili mevzuat uyarınca belirlenen ücretler karşılığında analizler yapmak.

c) Kimyasal maddelerin üretimi konusunda kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen ücretler karşılığında danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Katma değeri yüksek, ticarileşebilecek kimyasal maddeler hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kimyasal ürünlerin imalatı alanında faaliyet göstermek.

b) Organik ve inorganik kimyasalların araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

c) Ticarileşebilecek kimyasal ürünleri üretmek ve değerlendirmek.

ç) Üretilen ürünleri Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığı ile piyasaya arz etmek.

d) Kimyasal maddelerin üretimi konusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler doğrultusunda inceleme raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje ve çalışmalara katkı sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapan kimya alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma geliştirme ve üretim ünitelerini yönlendirmek ve denetlemek.

d) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma geliştirme ve üretim ünitelerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporu hazırlamak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10

(1) Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde görev yapan kimya alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli programlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma geliştirme, üretim, proje ve danışmanlık çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısının yokluğunda ise, akademik olarak en kıdemli Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme, üretim, proje ve danışmanlık faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.

ç) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma programı

MADDE 13

(1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyetlerin konuları, amaçları ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları yer alır. Merkez çalışmaları, bu programa uygun olarak yürütülür.

(2) Yıl içinde, gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile çalışma programına ilaveler yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Fiziki mekân, araç ve gereç ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri yapabileceği üretim ve laboratuvar mekânları, araç ve gereçler, depolar ve ofisler Rektör tarafından sağlanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.