Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kapsam

MADDE 1

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari Bütçesinden yapılacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile diğer işler bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

Dayanak

MADDE 2

Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

Bu Yönetmelik uygulamasında;

Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

Hizmet: Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüt, plan, proje, kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini; bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

İta Amiri: Başkan veya yetkisini devredeceği Başkan Yardımcısını,

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ita amirinin onayı ile tamamlanan (sözleşmeden önceki) işlemleri,

Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usüllerini gösteren belge veya belgeleri,

Sözleşme: İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4

Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

İhale Yetkilisi

MADDE 5

Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye ita amiri yetkilidir.

İhaleye Katılabilme Şartları

MADDE 6

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılamıyacak Olanlar

MADDE 7

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a) İta amiri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

e) Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler

MADDE 8

İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebileceği gibi, söz konusu şartname veya ekleri İdarede bedelsiz olarak isteklilere gösterilebilir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu,

h) İhale sonucuna ilişkin ihale komisyon kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemiyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

MADDE 9

Tahmin edilen bedel İdarece tespit edilir veya ettirilir. Ancak yapım işlerinde bu işler için, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

Bedelin Tahmin Edilememesi

MADDE 10

Ticari, sınai veya teknolojik zorunluluklar sebebiyle bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Başkanın onayı ile bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir.

İhale Komisyonları

MADDE 11

İhale komisyonu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının Başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinde görevli bir Avukat, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında (Muhasebe biriminde) görevli bir uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir uzman ile ihale konusu işle ilgili birimde görevli bir uzman olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.

Onay Belgesi

MADDE 12

İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nev’i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kimlerden oluşturulduğu belirtilir.

Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilemiyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

Komisyonların Çalışması

MADDE 13

İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

MADDE 14

İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

MADDE 15

İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhalenin Duyurulması

MADDE 16

İhale konusu olan işlerin hangi esas ve usullerle isteklilere en az on beş gün önce duyurulacağı ihale komisyonunca kararlaştırılır.

Açık teklif ve pazarlık yöntemleriyle yapılacak alım, satım, yaptırma işleri duyuruya tabi değildir.

Duyurma, yayın organları ile, mektupla davet, teklif toplama usulleriyle yapılabilir.

Yayın organları ile duyurma ve mektupla davet yöntemlerinde; işin konusu, şartnamelerin nerede görüleceği, bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminat alınması gerekiyorsa teminatın miktarı ve nevi ile İdarenin ihale serbestisi belirtilir.

Duyuru yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması mecburi olursa, bunu gerektiren sebep bir tutanakla tespit edilerek ita amirinin onayından sonra yeniden aynı yöntemle duyurulur.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

MADDE 17

İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

Tekliflerin Açılma Zamanı

MADDE 18

Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekom A.Ş. veya TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra ihale komisyonuna ulaşan teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Geçici Teminat

MADDE 19

İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3 ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3 ünden az olamaz.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

MADDE 20

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İdare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare veznesine teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karşılığı hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

İhale Kararları

MADDE 21

İhale kararları, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

MADDE 22

İhale kararları, ihalenin ita amirince onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline genel hükümlerine göre tebliğ edilir.

Zam ve İndirim Teklifleri

MADDE 23

Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhalelerde Uygulanacak Usuller

MADDE 24

Bu Yönetmeliğin birinci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü,

b) Fiyat ve teklif isteme usulü,

c) Açık teklif usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulü.

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ita amirince tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin Hazırlanması

MADDE 25

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin Verilmesi

MADDE 26

Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir, alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla komisyonca tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış Zarfların Açılması

MADDE 27

Tekliflerin açılma zamanı gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç Zarfların Açılması

MADDE 28

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 25 inci madde hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

MADDE 29

Kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhale yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin Aynı Olması

MADDE 30

Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerinde aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

İhalenin Yapılamaması

MADDE 31

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır ya da İdare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Fiyat veya Teklif İsteme Usulü

Fiyat veya Teklif İsteme Usulü İle Yapılacak İşler

MADDE 32

Fiyat veya teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır

a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tespit edilemeyen işler,

b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

Bu şekilde yapılacak ihalede İdare, doğrudan doğruya gazetelerde ilân edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi ilân yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen firmalara yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Açık Teklif Usulü

Açık Teklif Usulü ile Yapılabilecek İhaleler

MADDE 33

Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli, her yıl Genel Bütçe Kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

Açık Teklif Usulünün Uygulanması

MADDE 34

Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilânda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 25 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık Teklif Usulünde İhale

MADDE 35

İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

MADDE 36

Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre karara bağlanır.

İhalenin Yapılamaması

MADDE 37

Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdarenin yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 31 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Pazarlık Usulü

Pazarlık Usulünde İhale

MADDE 38

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.

Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler

MADDE 39

Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde öngörülen miktarın yarısını aşmayan işler,

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler ile kompüter ve benzeri elektronik büro malzemelerinin alımı, kiralanması, bakım ve onarımı,

c) Diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler,

d) Her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları ile yedek parça ve lastik alımları,

e) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili olan işler,

f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,

g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması ve benzeri işler,

h) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yarışma Usulü

Yarışma Usulünün Uygulanması

MADDE 40

İdare her türlü etüt, plan-proje ve güzel sanatlara dair işlerini gerektiğinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir.

ONUNCU BÖLÜM

Sözleşme

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

MADDE 41

Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

Kesin Teminat

MADDE 42

Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 dan az olmamak üzere kesin teminat alınır.

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

Yapım İşlerinde Kesin Teminat

MADDE 43

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verilebilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

MADDE 44

İdare tarafından alınan kesin teminatın geri verilebilmesi için;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı; müteahhide verilir.

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

MADDE 45

Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde, müteahhit veya müşteri 21 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek imzalamış bulunduğu sözleşmeyi, İdareye vermek mecburiyetindedir.

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması

MADDE 46

Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde, taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde, şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, İdare bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa İdarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli, İdarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin aktedilmiş olması halinde, İdare tarafından feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller

MADDE 47

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir.

Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

MADDE 48

Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmenin Devri

MADDE 49

Sözleşme ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Ölümü

MADDE 50

Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare, varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Müteahhit veya Müşterinin İflası Hali

MADDE 51

Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali