İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında güncel konulardaki araştırmalara ev sahipliği yapmak.

b) Farklı disiplin ve anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerle ortak projeler geliştirmek.

c) Üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde bulunan teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişimine katkı sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.

d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezleri bilişim sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamak.

e) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanlarında konferans, sempozyum, kurs, eğitim ve çalıştaylar düzenleyerek ilgili alanda akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında çalışmalar yapan kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

b) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

ç) Biyoinformatik alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

d) Biyoistatistik ve biyoinformatik alanında eğitim gören öğrencilere, karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.

e) Biyoinformatik alanında yeni yazılımlar yapmak ya da mevcut programlara destek veya ortak olmak; bu hususta özel, tüzel ya da kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

f) Biyoistatistik alanında bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü vb. yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işitsel araçlarla süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

g) Biyolojik ve tıbbi problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını teşvik edecek programlar düzenlemek.

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile görevinde yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık eder.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

ç) Her öğretim yılı sonunda veya Rektörlük tarafından istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür ve Müdür yardımcısı aynı anda bulunmadığı zaman en kıdemli Yönetim Kurulu üyesi yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği Müdür yardımcısı (veya Müdür yardımcıları) ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her ay belirlenen bir günde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Bütün kararlar protokol defterine kaydedilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin ve ona bağlı SUAM veya diğer üniversitelerin (devlet/özel/vakıf) öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu her 6 ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun, orta, kısa vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin uluslararası alanda yapacağı bilimsel proje ve çalışmaları planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14

(1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(5) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.