Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitedeki mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent yönetimi, tarihi ve kültürel miras proje faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleriyle uygulama alanına dair saha çalışmalarının ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, işbirliği yapmak ve bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere mimarlık danışmanlık ve proje hizmeti vermek.

c) Şehirleşme hareketlerinin toplumsal, ekonomik, tarihi, mimari ve mekânsal gelişimi ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç ve mekânsal ilişkiler üzerine çalışmalarla ulusal ve uluslararası akademik katkılar yapmak.

ç) Şehir alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

d) Şehir sahalarında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mimari projelerin ve buna bağlı inşaat, elektrik, makine-tesisat, peyzaj projelerinin üretilmesini ve takibini sağlamak.

b) Üniversitedeki akademik, idari, teknik personel ve öğrenciler arasından proje bazlı çalışma ekipleri kurmak.

c) Mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent yönetimi, tarihi ve kültürel miras proje üretimi, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri ile ilgili bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve bütün bu çalışmalar doğrultusunda yıllık araştırma ve geliştirme planlaması yapmak.

ç) Merkezin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında laboratuvarlar kurmak.

d) Merkezin kurduğu laboratuvarlarda, mimarlık, inşaat ve mühendislik sektörlerinde ulusal, uluslararası boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere araştırma, geliştirme ve test hizmetleri vermek.

e) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.

f) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

g) Şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak; bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

ı) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

i) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek.

j) Program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek.

l) Şehir araştırmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

m) Şehir araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

n) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

o) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurtiçi ve yurtdışından araştırmacı kabul etmek.

ö) Merkezin ilgi alanına giren konularda tasarım, mimarlık ve şehir alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak.

p) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmalarını yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek en az dört üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversite içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen ve iki yıl süre ile görevlendirilen en az beş üye ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak.

c) Yılda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14

(1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16

(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.